Zina sebebiyle boşanma ve nafaka dava dilekçesi

………. …. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI :
DAVACI VEKİLİ :
DAVALI :
DAVA KONUSU : Zina sebebiyle boşanma.
OLAYLAR :
1. Müvekkilim ……………… ile davalı ………….., …………… tarihinde evlenmişlerdir. Evliliklerinden biri … diğeri ….. yaşında olmak üzere …….. çocuğu dünyaya gelmiştir.
2. Davalının, son zamanlarda eve geç gelmeyi alışkanlık edinmesinden şüphelenen müvekkilim, davalıyı takip ettirmeye karar vermiştir. Müvekkilim, davalının eve geç gelme nedeninin …… adresinde oturan …………….. ilişkisinden kaynaklandığını tespit etmiştir. Ayrıca bu durumu polise bildiren müvekkilim, …/…/….. tarihinde yukarda belirtilen adrese ahlak polisince baskın yaptırtıp davalıyı zina halinde yakalatmıştır. Daha sonra olay mahkemeye intikal etmiş ve savcılık takipsizlik kararı vermiştir. Bu kararda, zinanın sabit olduğu ancak Türk Ceza Kanunun ilgili maddesinin Anayasa Mahkemesince … tarihinde iptal edilmesinden dolayı  dava açılmasına yer olmadığı belirtilmiştir.
3. Bu olaylara rağmen davalı …………….., müvekkilime bütün yakınlarının önünde söz vermesine rağmen bir süre sonra aynı ………… devam etmiştir. Ayrıca davalı müvekkilim ve çocukları da ihmal ederek, evin geçimiyle ilgilenmemeye başlamıştır. Müvekkilim ve çocuklar ancak komşulardan gelen yardımlarla infak ve iaşesini sağlamaktadırlar.
4. Müvekkilimin ve çocukların yaşam standartları da göz önünde bulundurulduğunda, çocukların her biri için …………. TL.-, müvekkilim için ise aylık ……………… TL olmak üzere toplam ……………… TL.- gerekmektedir.
5. Zina nedeniyle davalı ile müvekkilimin arasındaki evlilik birliği temelden sarsıldığından ve tarafların bir arada evlilik birliklerine devam etmeleri imkanı da kalmadığından iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanunun m. 161 ve ilgili hükümleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : Nüfus kayıtları, Cumhuriyet Savcılığı Kararı, Polis tutanakları, tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle;
1. Davamızın kabulü ile, zina dolayısıyla boşanmaya karar verilmesine,
2. Çocukların velayetinin müvekkilime verilmesine,
3. Yukarda izah edildiği üzere, müvekkilim için aylık ……………. TL.-, müşterek çocuklar için ise aylık ………….. TL.- olmak üzere toplam ……………….. TL.- nafakaya hükmedilmesine,
4. Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/20…
Davacı Vekili
Av. ……………….
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Nüfus kayıtları örneği
3.) Evlilik cüzdanı fotokopisi
4.) Savcılık kararı ve Polis tutanakları
5.) Tanık listesi
%d blogcu bunu beğendi: