Vekaletname

Gerek şahsım leyh ve aleyhinde açılmış veya açılacak bilumum davalardan, ihtilaflardan ve icra takiplerinden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle temsile, hak ve menfaatlerimi koruması için gerekli göreceği muamele ve işleri yapmaya, dava açmaya, açılmış davayı takibe, davayı kabul veya redde veya feragata, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi ve hakem tayin, azil ve istimama, karşı tarafça gösterilenleri reddetmeye, protesto ve ihbarname keşidesine, keşide olanlara karşılık vermeye, yemin teklif, kabul ve reddine, keşif yaptırmaya, normal ve/veya ihtiyati ve/veya icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve yapılanları kaldırmaya, ihtiyati tedbir, tespit, delail ve eşya hapsi istemeğe ve kaldırmaya ve yine bu tür kararlara itiraza, konkordato talebine ve aleyhine itiraza, iflas istemeğe ve istenilen iflası reddetmeye, iflas idare azası tayin ve azline, reddi hakim talebinde bulunmaya, icra dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takip ve gerekli işlemleri yaptırmaya, işlemleri intaca, mürafaaya, nakli davaya, temyizi davaya ve/veya temyizden feragata, tashihi karar, iade-i muhakeme ve kararın düzeltilmesini istemeye, karar ve hükümlerin tavzihi talebinde bulunmaya, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımızda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, mal beyanında bulunmaya, sulh ve ibraya, ahzu kabza, feragati davayı, temyizi kabule, hüküm ve kararların infaz ve icrasını istemeye, veraset ilamı almaya,nüfus dairelerinde tescile,tebliğ ve tebellüğe, takas, mahsup beyan ve def-ilerinde bulunmaya, yapılacak icrai satış ve ihalelere adıma iştirake, geçici, kati veya diğer teminatları adıma yatırmaya, veya muaf tutulma talebinde bulunmaya, pey sürmeye, fiyat arttırma ve kırmaya, fazlaları ve teminatları geriye talep ve almaya, Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaatla sabıka sicil kayıtlarımı talep ve elden almaya, sabıka sicilimdeki kayıtların terkinini talep ve terkine, bu hususlarda dilekçe, talep veya ilgili formları tanzim ve imzaya, vergi daireleri, defterdarlık, maliye, Sosyal Sigortaların tüm birimlerinde, Çalışma Sosyal Güv. Bak. Bölge Çalışma Müdürlüğü, Bağ-Kur, ticaret ve sanayi odaları, Ticaret Sicil Memurluğu, özel idare ve belediyelerde ve tüm resmi daireler, tüzel ve özel kuruluşlar nezdinde beni temsile, işlemlerimi takip ve intaca gerekli evrak, belge, izin ve ruhsatnameleri almaya, her türlü vergi, ceza ve faizlerinden dolayı itirazlarda bulunmaya, ilgili her türlü işlemi yapmaya,temyiz, uzlaşma komisyonlarında beni temsile, teftişler vermeye,karşılıksız çeklerden doğan bütün haklarımı kullanmaya ve bankalardan tahsil etmeye, adli sicil kaydı çıkartmaya, S.S.K. ile ilgili işleri takibe, tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete yetkili olarak;
…………………………………………….adresinde faaliyet gösteren, …………………………………… vergi dairesinde ………………………… sicil numarası ile kayıtlı,……………………………………TC kimlik nolu …………………………. Barosu avukatlarından ……………………………..‘ı ve ……………………………………. vergi dairesinde ………………………………………………………….. sicil numarası ile kayıtlı, ……………………………….. TC kimlik nolu………………………………. Barosu avukatlarından …………………………………………………..‘ı, yanında ………………………….. SSK numarası ile sigortalı,………………………. Barosu avukatlarından ………………….. sicil nolu ………………………………………………….’i vekil nasp ve tayin ederiz.

Bir Cevap Yazın