Vekaletname

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ
N O T E R L İ Ğ İ
Yevmiye No :
Tarih :
V E K A L E T N A M E
VEKALET VEREN……:
VEKİL OLAN……… : Barosu avukatlarından  ……………….. leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak olan bilumum dava ve takiplerden dolaylı [ ] Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı, müdahil ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle beni temsile, hak ve menfaatlerimi korumaya, dava açmaya iştirak talebinde bulunmaya, iştirake, her nevi dilekçe ve leyihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri red etmeye, kabule, protesto, ihbarneme ve ihtarname keşide etmeye, keşide edilenleri kabule ve bunlara cevap vermeye, yemin teklif etmeye, teklif edilen yemini kabule veya redde, keşif talebinde bulunmaya, keşif taleplerini redde ve kabule, ihtiyati ve icrai tedbir ve yaptırmaya, icra dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takibe ve intaca ve gerekli işlemleri yaptırmaya, mürafaaya, temyiz-i davaya, kararın düzeltilmesini istemeye, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, yargılamanın iadesini istemeye, hakimin reddini istemeye, davanın tamamını ıslah isteminde bulunmaya, açılmış ve açılacak davaları kabule davadan feragat ve feragati davayı kabule, ahzu kabza, sulh ve ibraya  bu yetkilerinin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere bu vekaletnameyi icra etmek üzere vekil tayin eyledik.
VEKALET VEREN……….:
İmza
NOTERİ
Tasdik ve imza
ASLININ AYNIDIR
%d blogcu bunu beğendi: