Tutukluluğun kaldırılması talep örneği

GÖREVLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE
( …. ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
……………
DOSYA ESAS NO. : ……/……..
TUTUKLULUĞUN DEVAMI
KARARINA İTİRAZ EDEN
(SANIK) : …………….- Halen ………… K.Ceza ve Tutukevinde tutuklu.
VEKİLİ : Av…
DAVACI : Kamu Hukuku
MÜŞTEKİ : .
VEKİLİ : Av. .
MÜSNET SUÇ : Dikkatsizlik tedbirsizlikle ölüme sebebiyet
MÜSNET SUÇ TARİHİ : …/…/…….
TUT. TARİHİ : …/…./…….
T. KONUSU : …….. ….Asliye Ceza Mahkemesi’nin …./…/……… tarihindeki “tutukluluğun devamına” ilişkin kararın kaldırılmasını (CMUK.298/II.f.) istiyor, nedenlerini sunuyoruz.
AÇIKLAMALAR :
1 ………. Asliye Ceza Mahkemesine, vekil eden hakkında, …/…/….. tarihinde TCK.nun 455/1-son, 40. ve 2918 sayılı Kanunun 119.ncu maddeleri gereğince “tedbirsizlik dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet” suçundan dava açılmış ve bu suçtan tutuklanmıştır.
2 Olay …/../….. günü saat …/…..: “… Vekil edenin sevk ve idaresinde bulunan ……… plaka numaralı araç …………… üzerinde …………istikametine giderken gidiş yönüne göre solda orta refüjde bulunan yaya ………….’in aniden yola çıkması ve vekil edenin fren ve sağa kırma tedbirlerine başvurmasına rağmen kurtaramayarak yandan çarpması sonucu meydana gelmiştir.
Dosyada bulunan tanıklardan …………..’ın beyanında: “…araç yavaş gidiyordu yaya şahıs sol taraftan aniden yola çıktı…” demiştir. Diğer tanık ………..’de aynı gün saat:…/…….. alınan ifadesinde; “…kaza yapan şoförü ve bir tanığı aracıma aldım ve ……….. Hastanesine intikal ettirdim…” demiştir.
3 Aynı gün tutulan trafik kaza raporunda da bu husus tesbit edilmiş ve sanığın asli kusurlu olmadığı belirtilmiştir. Duruşma safahataında kusur oranının daha düşük tesbit edilmesi de olasıdır. Ölen yaya asli kusurludur. Dosya içeriğinde buna aykırı bir bilgi ve tanık beyanı dahi yoktur.
4 Ayrıca vekil edenin delilleri karartma tehlikesi de kalmamıştır. Müştekinin ifadeleri ve raporlar, trafik kazası tesbit tutanağı tutulmuş, tanık ifadeleri tesbit edilmiştir.
5 Vekil eden, halen ……………. … Sokak .NUmaralı yerde “kaynak atölyesinde” çalışmaktadır. İşyerinde yardımcısı bulunmamakta, tek oğlu ………’ta halen askerde olduğundan evine ve çalışmayan eşinin bakımının sağlayacak kimsesi de kalmamıştır.
6 Bu hususları Mahkemeden tahliye talep ettiğimiz …./../……. tarihli oturumda da ileri sürdük. Buna rağmen: “…tutuklu sanığın üzerine atılan suçun vasıf ve mahiyetine delillerin henüz toplanmamış olmasına ve tüm dosya kapsamına göre tahliye talebinin reddi ile tutukluluk halinin devamına…” karar verilmiştir.
7 Belirtilen karar yukarıda belirtilen nedenlerle yerinde değildir:
(a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 104.ncü maddesinin II.nci fıkra hükmünde; “…Soruşturma konusu olan suçun, kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi…” denmiştir.
Vekil eden TCK.nun 455/1-son hükümlerinden yargılanmaktadır. Bu suçun cezası ise: “iki seneden beş seneye kadar hapis …” cezasıdır. Bu hükümden yola çıkarsak tutuklama yasaya uygun değildir.
(b) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 104.ncü maddesinin II.nci fıkra hükmünde; “…veya sanığın ikametgahı veya meskeninin bulunmaması veya kim olduğunu ispat edememesi…” denmiştir.
Vekile eden, iş ve mesken sahibidir. Kaldı ki, işyerine kendisinden başka bakacak kimsesi de yoktur. Bir oğlu halen askerdir. Evde bulunan eşi de çalışmamaktadır. Bu nedenle tutuklamadan ötürü mağdur duruma düşmüştür.
(c ) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 104.ncü maddesinin IV.ncü fıkra hükmünde; “…Soruşturma konusu fiilin önemi veya uygulanabilecek ceza veya emniyet tedbiri dikkate alındığında tutuklama haksızlığa sebep olabilecekse veya tutuklama yerine bir başka yargılama önemi ile amaca ulaşılabilecekse tutuklamaya karar verilemez. ….” denmiştir.
Vekil edene isnat edilen suç taksirli bir suçtur. Kaldı ki; bu suçlarda kusura göre indirim de mümkündür(TCK 455/son f.). Olayımızda ise sanık asli kusurlu da değildir. Bunu belirtilen “Trafik Kazası Tesbit Tutanağı” dosya içeriğine, bulgulara ve tanık beyanlarına da aykırı değildir. Sanık hakkında daha önceden verilmiş bir mahkumiyet kararı (sabıkası) da yoktur.Bu durumda TCK.nun 59., 647 sayılı Kanunun 4.ncü ve 6.ncı maddeleri de uygulanabilir. Bu nedenle tutuklama ve devamına ilişkin karar yerinde değildir.
(d) Vekil eden delilleri değiştirmeye çalışmamıştır. Tam tersi yaralıyı hastaneye yetiştirme gayretindedir. Bu gayretleri sırasında ölüm hastanede gerçekleşmiştir. Bu da nadim olduğunun belirtileridir. Bu nedenle müştekinin duruşmadaki beyanları “dedikodu” niteliğini aşmamaktadır. Tesbitlerin aksine bir tesbit yapılmamış, “…şahitlerimiz tesbitten sonra olay yerini görmüş ve ölçmüşlerdir…” gibi çelişkili beyanlarda bulunmuştur. Bu beyan bölünmüş karayolunda karşıdan karşıya geçen yayalara yaya geçitleri haricinde karşıdan karşıya geçme hakkı da vermez.
8 Tutuklama zorunlu hallerde başvurulan bir tedbirdir. Aslolan yargılamanın tutuksuz yapılmasıdır. Bu düşünce ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 104.ncü maddesinde değişiklik yapılarak tutuklama müessesesine açıklık getirilmiş, geniş yoruma müsait bazı haller tutuklama sebepleri arasından çıkarılmıştır. Ayrıca basit suçlarda tutuklamaya engel olacak hükümlere yer verilmiş ve tutuklamanın isnat edilen suç ile orantılı olma ilkesi hükme bağlanmıştır. Tutuklamanın yargılama önlemleri içerisinde en ağırı olduğu düşünülerek, daha hafif bir önlem ile (örneğin kefaletle salıverme veya yurt dışına çıkma yasağı) amaca ulaşılabilecek hallerde tutuklama yoluna gidilmemesi öngörülmüştür. [ CMUK. 104.ncü maddesinde değişiklik yapılması gerekçesinden…MOLLAMAHMUTOĞLU/SAVAŞ CMUK YORUMU Cilt:1 ss.638-639Ankara,1995]
9 Yukarıdaki nedenler ve vekil edenin tutuklu kaldığı süre gözönüne alındığında, bu haliyle tutukluluğun devam etmesi ileride mağduriyetine neden olacak niteliktedir. Bu nedenlerle vekil edenin bihakkın ya da uygun görülecek kefaletle tahliyesine karar verilmesini talep zaruri olmuştur.
SONUÇ VE TALEP : Belirtilen nedenlerle, vekil eden hakkında verilen “tutukluluğun devamına” ilişkin kararının kaldırılarak, bihakkın ya da kefaletle tahliyesine karar verilmesini, vekil eden adına saygı ile talep ediyorum.
Sanık .
Vekili:
Av. .
%d blogcu bunu beğendi: