Temyize karşı cevap sunulması

YARGITAY İLİGİLİ HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA
SUNULMAK ÜZERE
…………. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE,
DOSYA NO :
TEMYİZ DİLEKÇESİNE
CEVAP VEREN (DAVACI) :
VEKİLİ :
KARŞI TARAF (DAVALI) :
DAVA KONUSU : Davalının …/../….. tarihli temyiz dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.
CEVAPLARIMIZ :
1. :…… … Sulh Hukuk Hakimliğinin …./… Esas ve …./. Karar sayılı ilamı usul ve kanuna uygudur. Şöyle ki; Mahalli mahkeme gerekli olan inceleme ve araştırmalarda bulunarak, (taşınmazın konumu, yapısal özellikleri, kullanım biçimi, emsallerin durumu, ekonomik esaslar ve Yargıtay İçtihatlarını) doğru bir şekilde karar vermiştir. Bu nedenle gerek delil tespiti gerekse delillerin davaya uygulanmasında herhangi bir uygunsuzluk söz konusu değildir.
2. Diğer taraftan Mahalli mahkemenin dikkate alarak davaya uyguladığı emsaller gerçektir. Mahkemeye delil olarak sunulan emsaller tamamen gerçek durumu yansıtmaktadır. Davacı tarafın iddiası asılsızdır. Bu nedenle temyiz dilekçesindeki asılsız iddiaların reddi gerekmektedir.
3. Mahalli mahkemeden verilen karar hakkaniyete de uygundur. Mahalli mahkeme yerleşmiş Yargıtay İçtihatları, Bilirkişi Raporu ve hakkaniyet ilkesi doğrultusunda hüküm tesis etmiştir. Mahkemenin takdir ettiği bedel ……………………. TL.-dir. Bu taşınmazın, boş olarak getireceği değer takdir edilen değerin çok üzerindedir. Ancak mahkeme, hak ve nesafete ve eski kiracı olma halini de göz önüne alarak bu kararı vermiştir. Bu nedenle davalı tarafın tüm temyiz itirazlarının reddi ile mahalli mahkemece verilen kararın onanması talebiyle Temyize karşı iş bu cevaplarımızın sunulması zarureti hasıl olmuştur.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle ve re’sen karşılaşılacak diğer sair sebeplerle, usul ve kanuna uygun bulunan mahalli mahkeme kararının ONANMASINA ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/……
Davacı Vekili

Bir Cevap Yazın