Temyiz dilekçesi (Ceza)

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA
SUNULMAK ÜZERE
…………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
DOSYA NO : ………. … Asliye Ceza Mahkemesi ……..… E., ……./… K.
TEMYİZ EDEN (SANIK)  : .
.
VEKİLİ : .
.
ŞİKAYETÇİ : .
.
VEKİLİ : .
.
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etmek
TEBELLÜĞ TARİHİ : …/../…….
TALEP KONUSU : Usul ve Kanuna Aykırı olan ……..… Asliye Ceza Mahkemesinin ………E., 2001/… K sayılı ve ……… günlü kararının Temyizen Bozulması Talebinden ibarettir. .
TEMYİZ SEBEPLERİ :
1. ………… Asliye Ceza Mahkemesinin ……/…E., ……./… K sayılı ve ……. günlü kararı usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Şöyle ki; Müvekkilim savunmasında, içinde bulunduğu mali kriz sebebiyle söz konusu çeki ödeyemediğini bildirmiş, ödeme hususunda mehil talebinde bulunmuş olmasına rağmen, talebi sayın Mahkemece nazar-ı itibara alınmamıştır.
2. Yine mahalli mahkeme hükmü, kanunun öngördüğü asgari hadden takdir etmiş olmasına rağmen ne paraya çevirmiş ne de tecil etmiş, sanık lehine olan hiçbir hükmü uygulamamıştır. Sayın Mahkemece savunma ve mehil talepleri de nazarı itibara alınmadan hüküm tesis olunmuştur.
3. Bu itibarla söz konusu hüküm usul ve kanuna aykırı olduğundan temyizen bozulmasını talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle, ……….…Asliye Ceza Mahkemesinin ……. gün ve ……../…E., ………/…K sayılı kararının temyizen tetkik olunarak bozulmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/20…
Sanık Vekili
Av. ………..

Bir Cevap Yazın