Tahliye emrine itiraz

………..…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO : …….

TAHLİYE EMRİNE İTİRAZ
EDEN (KİRACI) :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF (KİRALAYAN) :

DAVA KONUSU : Tahliye emrine itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim …………………… mülkiyeti …………………ye ait olan ve ……………. ili, …………… ilçesi ………… sokak No: …………. adresinde bulunan dairede …/…../…….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince, kiracı olarak oturmaktadır.
2. Kira sözleşmesi süresinin …/…./…… tarihinde dolacağı da dikkate alınarak, müvekkilim ile Kiralayan arasında yapılan …/…./……. tarihli sözleşme ile, söz konusu kira süresi aynı şartlarla tekrar uzatılmıştır.
3. Ancak, kiralayan, kira sözleşmesi süresinin uzatılmasına rağmen …….. … İcra Müdürlüğünün …………../… Esas sayılı takip dosyası ile başlattığı takip dosyasından müvekkilime Tahliye Emri (Örnek 56) göndermiş bulunmaktadır. Müvekkilim söz konusu tahliye emrini ……./…../……… tarihinde tebellüğ etmiştir. Ancak müvekkilimle, kiralayan arasında yapılan sözleşme ile kira süresi uzatılmış olduğundan kiralayanın başlatmış olduğu icra takibine itiraz etme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle yerinde olmayan tahliye emrine vaki itirazlarımızın kabulü ile müvekkilim hakkında başlatılmış bulunan icra takibinin durdurulması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/2001
İtiraz Eden (Kiracı) Vekili

Bir Cevap Yazın