Tahliye davası

…………….. NÖBETÇİ İCRA TETKİK MERCİ HAKİMLİĞİ’NE,
DAVACI :
DAVACI VEKİLİ :
DAVALI :
DAVA KONUSU : Tahliye talebinden ibarettir
İCRA DOSYA NO :
OLAYLAR :
1. …………. İli,…….. İlçesi, ………………Mh. ../… ………../…………….. adresinde bulunun mecur müvekkilim tarafından davalı …………………….’e …/…./…….. kira başlangıç tarihli sözleşme ile kiralanmıştır.
2. Davaya konu mecurun …………yılı aylık kira bedeli ………………….TL, ……….. yılı aylık kira bedeli ise ……………….TL dır. Davalı müvekkilime kira parasından ……. yılı için toplam ödemesi gereken ………………..TL dan …………………TL yi ödemiş bakiye …………….TL yi ödememiş, …………. yılı …………………. dönemi için yedi aylık ödemesi gereken ………………..TL den ……….TL yi ödemiş ……………………TL yi ödememiş olup ödenmeyen kira paraları toplamı olan ……………..TL ve faizleri için ………… İcra Müd. …………./…………. s. dosyası ile takip yapılmış, örnek …… ödeme emri davalıya tebliğ edilmiştir.
3. Davalı süresi içerisinde itiraz ederek kira paralarının tamamının ödendiğini beyan etmiş ve dosyaya ödeme belgeleri ibraz etmişlerdir. Kira sözleşmesine ve kira bedeline ve faize ilişkin hiçbir itirazları bulunmamaktadır. Davalı Mart,Nisan,Mayıs,Haziran ….. yılı kira parası şerhi bulunan …………….TL yi icra takibi ve tebligattan sonra müvekkilimin hesabına yatırmıştır. Davalı, yasal süresi olan 30 gün içerisinde bakiye borcu ödememiştir. Mecuru da tahliye etmemiştir. Yasal unsurları gerçekleştiğinden dolayı davalının mecurdan tahliyesi ve itirazının kaldırılması için dava açma zorunda kalınmıştır.
HUKUKİ SEBEPLER : BK, 6570 Sayılı Kanun ve sair yasal deliller.
SUBUT DELİLLER : İcra dosyası ve her türlü yasal delil
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davalının ……………… Mh. …/…. …………./…………….. adresinde mecurdan tahliyesine, mecurun boş olarak tarafımıza teslimine, davalıların borca yönelik itirazlarının kaldırılmasına, takibin devamına, %40 icra inkar tazminatının davalılardan tahsiline, tüm yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.
……/……/…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.

Bir Cevap Yazın