Süre talebinde bulunma

…………..…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İCRA DOSYA NO : ……..… İcra Müdürlüğü ……../…
SÜRE İSTEYEN (BORÇLU) : .
.
VEKİLİ : Av.
.
KARŞI TARAF (ALACAKLI) : .
DAVA KONUSU : İİK. m. 36 gereğince Yargıtay’dan Yürütmeyi Durdurma Kararı getirene kadar süre verilmesi talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Alacaklı ………………..’nin müvekkilim ………………. aleyhine açmış olduğu ………………….. (…………) TL.- alacak davası sonunda ………..… Asliye Hukuk Hakimliği …./…../…… tarih, ……../… esas ve ………/… karar sayılı ilamıyla alacaklı lehinde karar vermiştir.
2. Müvekkilim ise söz konusu kararı temyiz etmiş olup, temyiz sonucu çok yakın bir tarihte açıklanacaktır. İlamın temyizine ilişkin belge ekte sunulmuştur. Ancak alacaklı ………….. söz konusu ilamı icraya koymuş ve …………….…İcra Müdürlüğünün …………/… esas sayılı takip dosyasından müvekkilime icra emri gönderilmiştir.
3. Müvekkilimin mal beyanı üzerine söz konusu borç miktarına yetecek kadar malı da haczedilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, Yargıtay’dan yürütmeyi durdurma kararı getirilene kadar İİK. m. 36 hükmü gereğince iş bu süre verilmesine ilişkin talepte bulunma zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : İİK. m. 36. ve ilgili maddeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : …………. … İcra Müdürlüğünün …………./… esas sayılı takip dosyası, ilamın temyiz edildiğini gösteren belge ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı iş bu talebimizin kabulü ile, Yargıtay’dan yürütmeyi durdurma kararı getirene kadar İİK. m. 36 hükmü gereğince süre verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/……..
Borçlu Vekili
Av. ………..
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) İlamın temyiz edildiğine ilişkin belge.
%d blogcu bunu beğendi: