Sulh cezada beraat talebi

………….SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

DOSYA NO : .

BEYANDA BULUNAN
SANIK : .
.
VEKİLİ : Av. .
.
BEYANLARIMIZ :
1. Müvekkilim hakkında 2918 s.k. na muhalefet ettiğinden bahisle suç tutanağı düzenlenip mahkemenize intikal ettirilmiş ve sürücü belgesinin 1 yıl süre ile alınması istenilmiştir.
2. Olayda suç tutanağı kapsamına giren bir husus yoktur. Müvekkilim, suç tutanağından itibaren geriye doğru bir yıl içinde 5 kez hız ihlali yapmamıştır. Bu husus dosyada mevcut müvekkile ait trafik ceza dökümü listesi ile sabittir. Bu nedenle unsuru oluşmayan suç tutanağının hukuki değeri yoktur ve müvekkilimin sürücü belgesinin 1 yıl süre ile geri alınması talebinin reddi gerekir.
3. Ayrıca müvekkilim ……… Trafik Tescil Şb. Müd. Den aldığı ../……/….. tarih ……. numaralı sürücü belgesini kaybetmiş ve yenisini çıkartmak içir başvurmuş,yenisi çıkartılan sürücü belgesine ise …/…/….. günü …….. Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tarafından el konulmuş ve mahkeme kararı ile alınması gerekli sonuç mahkeme kararına gerek duyulmadan alınmış bulunmaktadır. Ekli vekaletname gereği dosyanızda verilecek kararın tarafıma tebliği gerekmektedir.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı, Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederim.

……/……/…
Sanık Vekili
Av. .
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.

Bir Cevap Yazın