Şikayet davası

………..…. İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİ’NE
İCRA DOSYA NO : ………… İcra Müdürlüğü ……./…
ŞİKAYET EDEN (ALACAKLI) : .
.
VEKİLİ : Av.
.
KARŞI TARAF : Hasımsız
DAVA KONUSU : Şikayet konusu haciz işleminin yapılmasına emir verilmesi talebidir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilim …………. kendisine ………………………… (…………..) TL borçlu olan ………’nin vadesi gelmesine rağmen borcunu ödememesinden dolayı hakkında icra takibi başlatmış ve ………….…İcra Müdürlüğünün ……./… esas sayılı takip dosyasından ödeme emri gönderilmiştir.
2. Borçlu mal beyanında bulunmuş ve bu beyana dayanarak borçluya ait mallar üzerine haciz konulması için müvekkilim talepte bulunmuştur. …………. İcra Müdürü aradan ……ay gibi uzunca bir süre geçmesine rağmen, borçlunun malları üzerine haciz koymaktan kaçınmakta, görevini yerine getirmemektedir. Bu durum müvekkilimin alacağına kavuşmasını geciktirmekte, ekonomik olarak zor durumda kalmasına yol açmaktadır.
3. İcra müdürünün sebepsiz yere borçlunun malları üzerine haciz konulması işlemini sürüncemede bırakmasından dolayı iş bu şikayet davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : İİK. m. 16 vd. ve ilgili maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : ………….… İcra Müdürlüğünün …………/… esas sayılı takip dosyası, haciz talebi, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı davamızın kabulü ile, İcra müdürünün sürüncemede bırakmış olduğu haciz işlemini yerine getirmesine emir verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/……
Borçlu Vekili
Av. ..
1.) Onanmış vekaletname örneği,
%d blogcu bunu beğendi: