Sanık beyanı örneği

………. …ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

DOSYA NO : ………..

BEYANDA BULUNAN
SANIK : .
.

SANIK VEKİLİ : .
.
BEYANLARIMIZ :
1. Müvekkilim şirket aleyhine mahkemenizde 1567 s.k.3/b-c m.lerine muhalefetten dolayı dava açılmıştır.
2. Müvekkilim şirket daha önce ………… de yerleşik iken ekte sunduğumuz Ticaret Sicili Gazetesi örneğinden de görüleceği üzere …./…../…… tarihinden itibaren yukarıda bildirdiğimiz ………adresinde ikamet etmeye başlamıştır.
3. Müvekkil şirket ………. ‘da yerleşik bir firmadan meyve suyu konsantresi ithal etmiş ve bu ithalatla ilgili olarak ……….. Şubesinden ……….. DEM anılan firmaya havale edilmiştir. Bu akreditif havalesine bağlı olarak toplam ……….. DEM lık fiili ithalat yapılmış bakiye ……………. DEM lık kısım ise 95/32-15 sayılı tebliğin 31/a m. uyarınca ……………….. Şubesi. tarafından terkin edilerek hesap kapatılmıştır. Bu husus gerek İçel Kambiyo Müdürlüğü ve gerekse ………..bank …………. Şubesinin cevabi yazıları ile sabittir.
4. Müvekkilim şirket yetkilileri süresi içerisinde akreditif karşılığı ithalatı gerçekleştirmiş, fakat ithalat belgelerini süresi içerisinde ilgili makamlara vermeyi unutmuştur. Bu fiilleri 1567 s.k.3 /b ve c maddelerini ihlal eder nitelikte değildir. Bu nedenle üzerilerine atılı suçu işlememişlerdir.
5. Ayrıca 91/32-5 s. tebliğin değişik 30.m. gereğince Kambiyo Müdürlüğü tarafından müvekkilime tebliğ edilmesi gereken ve müvekkilime işlemlerini tamamlaması için 90 gün süre veren ihtarname müvekkilime tebliğ edilmemiştir. Bu ihtar müvekkilime tebliğ edilmiş olsaydı müvekkilim bu ihtarda belirtilen süre içerisinde ,yapmış olduğu ithalata ilişkin belgeleri yetkili makamlara ibraz edebilirdi. Kambiyo Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi gereken bu husus Yargıtay 7. Cd. …../……/….. gün 1786-2062 sayılı ve …/…/….. gün 10568- 12879 sayılı kararlarından da açıkça görüleceği üzere suçun oluşumunda önemli bir unsurdur. Suçu oluşturan bu unsur da olayımızda bulunmadığından müsned suç oluşmamış olup müvekkilimin beraatine karar verilmelidir.
6. 1567 S.K. 3-b maddesinde açıkça “Kararda tayin edilen sürede bu işlemden doğan alacağını yurda getirmeyenler için ceza tayin edileceği” yazılıdır. Müvekkilim akreditif hesabı karşılığı alacağı olan meyve suyu konsantrelerini süresi içerisinde yurda getirmiştir. Bu hususu …………Kambiyo Müdürlüğünün …./…./……. tarih 589 sayı ile müzekkerenize verilen cevabi yazısıyla belgelemiştir. Dolayısı ile müvekkilimin ülkeye her hangi bir döviz kaybı söz konusu değildir. Bu nedenle de üzerine atılı suçun unsurları oluşmamış olup beraati gerekir.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda belirttiğimiz hususlar nazara alınarak tahkikatın genişletilmesine ve müvekkilimin beraatine karar verilmesini dilerim.

……/…/…
Sanık Vekili
Av. .
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.

Bir Cevap Yazın