Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ödeme emrine itiraz

…………… …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DOSYA NO : ………. İcra Müdürlüğü ……/… Esas.
ÖDEME EMRİNE
İTİRAZ EDEN
(BORÇLU) : ..
.
VEKİLİ : Av. .
.
KARŞI TARAF
(ALACAKLI) : .
.
İTİRAZ KONUSU : Müvekkilim adına rehnin paraya çevrilmesi suretiyle takibe ilişkin olarak gönderilen ödeme emrine karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir..
İTİRAZLARIMIZ :
1. Alacaklı …………………………….. tarafından müvekkilim ………………. adına ……….. İcra Müdürlüğünün ………./… Esas sayılı takip dosyasından gönderilen Rehnin Paraya Çevrilmesi Suretiyle Takibe İlişkin ödeme Emri (Örnek 50), müvekkilim tarafından …../…/…….. tarihinde tebellüğ edilmiştir.
2. Ancak müvekkilimin, alacaklıya karşı herhangi bir borcu bulunmadığı gibi alacaklı lehine verilmiş herhangi bir rehinli menkul ya da gayrimenkulu bulunmamaktadır. Ödeme emrinde iddia edildiği üzere borç karşılığı olarak alacaklı lehine herhangi bir menkul ya da gayrimenkul rehnedilmediğinden dolayı kanuni süresi içerisinde iş bu itirazlarımızın sunulması zorunluluğu doğmuştur.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle müvekkilim ………………’ın alacaklıya karşı herhangi bir borcunun bulunmaması ve adına gönderilen rehnin paraya çevrilmesi suretiyle takibe ilişkin ödeme emrine ilişkin iş bu itirazlarımızın kabulüne karar verilerek ödeme emri nedeniyle başlayan icra takibinin durdurulmasını saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/……
Davacı Vekili
Av. …….
%d blogcu bunu beğendi: