Kira parası

………… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, İTİRAZ EDEN (KİRALAYAN) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (KİRACI) : KONU : …/…../.. tarih ve .:./…….. sayılı kira parasının yatırılma yerinin saptanmasına ilişkin karara itirazdan ibarettir. OLAYLAR : 1. . Müvekkilimin …………………………… adresinde bulunan ve kiracı ………………….’nun halen oturmuş olduğu evi aylık ………………-TL karşılığında kiraya vermiştir. 2. Kiracı her ay kira parasını müvekkilimin evine gelip elden teslim etmiştir. Ancak son ay kira parasını postayla göndermiş olup müvekkilim kira parasını alamamıştır. Çünkü kira parası konutta ödemeli olarak gönderilmemiştir. 3. Kiracı, kira parasını alamadığım için mahkemenize başvurarak …../…../…….. tarih ve …/……. esas sayılı kararla kira parasının yatırılma yeri olarak Yenimahalle Ziraat Bankası Şubesini tespit ettirmiştir. Bu karar yerinde değildir.... Devamını Oku...

 

Müdahalenin meni

ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : Av. DAVALI : K O N U : Meni Müdahale ve ecri misil talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1- Vekil eden kendi ve ailesinin ihtiyacına binaen / / tarihinde Ankara ili Yenimahalle ilçesi 3 /ANKARA Adresinde bulunan ait meskeni satın alarak tescil işlemini yaptırmıştır. Tapu kayitları aleni olup Tescil tarihinde vekil eden iktisap tarihinde tapu sicilini tetkik etmiş ve tapu üzerinde herhangi bir kısıtlayıcı kayıt bulunmadığını bir şerh olmadığını tespit ederek mecuru iktisap etmiştir. 2- Vekil eden ihtiyacına binaen aldığı meskene bir an önce yerleşmek için tahliye taahhütnamesi talep etmiş ve dairenin önceki maliki tarihinde boş olarak teslim ve taahhüt edeceğini taahhüt etmiştir. 3- Önceki malik taahhüt ettiği tarihte meskeni tahliye etmemesi üzerine borçlu aleyhine tebliğ edilerek kesinleşmiştir. 4- Fakat davacı yan takibe itiraz etmiş ve dava Ankara Davalının... Devamını Oku...

 

Meraya el atmanın önlenmesi

………………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Meraya el atmanın önlenmesi talebinden ibarettir. DAVA DEĞERİ : OLAYLAR : 1. ……………… mevkiinde, doğusu …………….Irmağı, batısı ………Tarlası, kuzeyi ……………. ve güneyi …………… ile çevrili meraya davalı köy tarafından tecavüz edilerek köy halkının faydalanması engellenmektedir. 2. Cumalı Köyü halkı bu meranın kendilerine ait olduğunu iddia etmektedirler. Daha önce ……… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …./…/…… tarih ve ……./…….. esas sayılı kararı ile …………. Köyü mera’dan men edilmiştir. Buna rağmen davalı köyün tecavüzü sürmektedir. HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun, Mera Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Köy Kanunu ve yasal tüm mevzuat SUBUT DELİLLER : ……………. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …./…./… tarih ve ……/………. esas sayılı... Devamını Oku...

 

Miras şirketine mümessil tayini

…………. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI (MİRASÇI) : VEKİLİ : DAVALI : Hasımsız KONUSU : Miras şirketine mümessil tayini talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilimin babası ………… ,…/…/…… tarihinde ölmüştür. 2. Murisin terekesi taksim edilmeyip mirasçılar arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusudur. Taksim yapılıncaya kadar terekeye ilişkin yapılacak işlemlerde bir temsilcinin atanması gerekmektedir. Bu nedenle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. HUKUKİ SEBEPLER : MK.m.571 ve yasal tüm mevzuat SUBUT DELİLLER : Veraset ilamı, tanık, nüfus kayıtları ve yasal her türlü delil. SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, taksim yapılıncaya kadar terekeyi temsilen yapılacak işlemler için müvekkilim veya uygun görülecek üçüncü bir kişinin mümessil tayinine karar verilmesini arz ve talep ederiz. ……/……/… Davacı Vekili EK: 1.) Onanmış vekaletname örneği, 2.)... Devamını Oku...

 

Miras mukavelesinin iptali

…………….. … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI (MİRASÇI) : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Miras mukavelesinin iptali talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilimin babası …………………., …/…./……. tarihinde ölmüştür. 2. Davalı ………………………., murisin ölmeden önce kendisiyle …/…./…… tarihinde miras mukavelesi yaparak ………… İli ………… İlçesi ………….Mevkiinde bulunan tapuda …… ada, …… parsel olarak kayıtlı arsayı kendisine verdiğini iddia etmektedir. 3. Söz konusu miras mukavelesi tehdit altında yapılmış olup iptali gerekmektedir. Bu nedenle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 503, m.557-558, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili tüm mevzuat SUBUT DELİLLER : Veraset ilamı, tanık, miras mukavelesi, nüfus kayıtları ve yasal her türlü delil. SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle,... Devamını Oku...

 

Miras taksim sözleşmesinin iptali

……………… …. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACILAR : DAVACILAR VEKİLİ : DAVALILAR : DAVA KONUSU : Hata ve hukuki işlem ehliyetinin eksikliği nedeniyle sakat olan Taksim sözleşmesinin feshi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……………………… ve davalıların murisi olan ………………………. vefat ettikten sonra, muristen kalan ve ……….. İli, …………… İlçesi,…….. köyü sınırları içerisinde bulunan arazileri aralarında yaptıkları …/…./……… tarihli rızai taksim sözleşmesi ile aynen taksim etmişlerdir. 2. Müvekkilim, söz konusu taksime ilişkin sözleşme yapılmadan önce ve bu sözleşmeyle ilgili hususların davalılar arasında görüşüldüğü sırada bu görüşmelere katılamamış, önceden kardeşleri ile görüşerek anlaştıkları ve kendisine verilecek olan yerlerin verildiğini düşünerek kardeşlerinin hazırladıkları sözleşme metinini dikkatli bir şekilde okumadan... Devamını Oku...

 

Miras defterinin tutulması

…………. …SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : Hasımsız DAVA KONUSU : Medeni Kanun m. 590 Md. hükümleri gereğince Miras defterinin tutulmasına karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……………….’in babası …………………, …/…/…….tarihinde vefaat etmiş ve geriye mirasçı olarak ta müvekkilim …………………ile annesi ……………….. kalmıştır. 2. Bilindiği üzere müvekkilimi babası olan ……………………… kamuoyunun da tanıdığı üzere tüm Türkiye genelinde bir çok işyeri ve fabrikaları içine alan bir holdingin sahibiydi. 3. Müteveffa ………………………. alacak ve borçları ile geriye kalan malvarlığının karmaşık bir yapıda bulunmasından dolayı tüm mirasını tespit etmek mümkün görülmemektedir. 4. Bu itibarla, müteveffanın alacakları, borçları ve nihayet bırakmış olduğu malvarlığının tespiti amacıyla iş bu... Devamını Oku...