Karar düzeltme (Yargıtay) örneği

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ÇORUM  301.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNAN : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : K O N U : Yargıtay .Dairesinin 2001/ Esas ve 2001/ sayılı kararının Düzeltilerek Kaldırılması ve mahkeme kararının bozulması talebinden ibarettir. KARAR DÜZELTME NEDENLERİ : 1- Sayın Dairenin Onama kararında davacı olarak tanıklar... Devamı

 

Miras defterinin tutulması

…………. …SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : Hasımsız DAVA KONUSU : Medeni Kanun m. 590 Md. hükümleri gereğince Miras defterinin tutulmasına karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……………….’in babası …………………, …/…/…….tarihinde vefaat etmiş ve geriye mirasçı olarak ta müvekkilim …………………ile annesi... Devamı

 

Kamulaştırmada ferağa icrar dilekçesi

…………… …. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACILAR VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6. maddesi “c” bendine göre kamulaştırılan davalıya ait taşınmazın, aynı kanunun 17. maddesi gereğince müvekkilim idare adına tesciline karar verilmesi ile bu kararın tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1.... Devamı

 

Öz sermaye tespiti

……………… …ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA, ÖZ SERMAYE TESPİTİ TALEBİNDE BULUNAN : VEKİLİ : KARŞI TARAF : Hasımsız DAVA KONUSU : Öz sermaye tespiti talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim olan …….Ticaret Sicil Müdürlüğü ‘nün ………… sicil numarasında kayıtlı ……………………………….. ortaklar kurulu, …../…/……… tarihi itibariyle tüm aktif ve pasifleri ile... Devamı

 

Miras taksim sözleşmesinin iptali

……………… …. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACILAR : DAVACILAR VEKİLİ : DAVALILAR : DAVA KONUSU : Hata ve hukuki işlem ehliyetinin eksikliği nedeniyle sakat olan Taksim sözleşmesinin feshi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……………………… ve davalıların murisi olan ………………………. vefat ettikten sonra, muristen kalan ve ……….. İli, …………… İlçesi,…….. köyü... Devamı

 

Ölüm kaydının iptali

………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVALI : DAVA KONUSU : . OLAYLAR : 1. ……. Köyü Cilt No: …., K.Sıra No: …….’de kayıtlı bulunmaktayım. Sağ olduğum halde nüfus kaydına yanlışlıkla ölü kaydı düşülmüştür. 2. Köyümüzün Cilt No:….., K.Sıra No: ……’de kayıtlı bulunan …… Kızı ……..’ den olma ………. doğumlu ……. ………. öldüğü... Devamı

 

Miras mukavelesinin iptali

…………….. … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI (MİRASÇI) : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Miras mukavelesinin iptali talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilimin babası …………………., …/…./……. tarihinde ölmüştür. 2. Davalı ………………………., murisin ölmeden önce kendisiyle …/…./…… tarihinde miras mukavelesi yaparak ………… İli ………… İlçesi... Devamı