Kasada belge saklanması talebi

……………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE Mahkememize ait …………… Esas sayılı dosyaya konulmak üzere davalı …………… tarafından verilmiş bulunan …/…/…….. tarihli ve davacı; ……………….. tarafından imzalanıp düzenlenmiş ………………………) borç senedi Mahkememiz kasası bulunmadığından Mahkemeniz kasasında muhafaza edilmek suretiyle ilişikte gönderilmiştir. Gereğini rica ederim. ……/……/……… Hakim NOT : …………………..) borç senedi ekte sunulmuştur. ... Devamını Oku...

 

Kat malikleri kurul kararının iptali

……………….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI : VEKİLİ : DAVALILAR : KONUSU : Kat malikleri kurulu kararının iptali talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim, …………… İli, …………… İlçesi, ………….Mahallesi, …………………….. Sokakta ……… ada ve ……….. parsel nolu apartmanın maliklerinden biridir. 2. Kat malikleri kurulu, …../…./…… gün ve ……../…… sayılı kararıyla ayartmanın bahçesine bir havuz yaptırma kararı almıştır. Zaten küçük olan bahçeye bir havuz yapılması apartmanın bahçesiz kalması anlamına gelecektir. 3. Bu nedenle yönetim kurulu kararının iptali için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. HUKUKİ SEBEPLER : KMK.m.33 ve yasal tüm mevzuat. SUBUT DELİLLER : Yönetim planı, tapu kayıtları, bilirkişi raporu, keşif, ……/…../…….. gün ve ………/…… sayılı kat malikleri kurulu kararı ve yasal her türlü delil SONUÇ ve... Devamını Oku...

 

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği

    …………………..NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DELİLLER : boşanma konusunda protokol, aile nüfus kaydı, her türlü delil DAVA KONUSU : anlaşmalı boşanma talep ve davası AÇIKLAMA: 1 – müvekkilimiz ve eşi …/…/… tarihinden beri evli bulunmaktadır. Bu evlilikten …/…/… doğumlu ….. isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. 2 – ancak eşler evlendikleri günden beri uyum sağlayamamış nihayetinde müşterek hayatları çekilmez hale gelmiştir. bu nedenle evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün görünememektedir. 3 – davalı eş dahi boşanmayı kabul etmektedir . halihazırda …/…/… tarihli bir protokol yapılarak boşanmanın mali sonuçları ve çocuğun velayet durumu hakkında anlaşmaya varılmıştır . 4- protokol dilekçemize ekli bulunmaktadır. bu itibar ile medeni kanunumuzun ilgili... Devamını Oku...

 

Onama ilamı örneği

T.C. YARGITAY TARİH 72.Hukuk Dairesi                                                                                          02/06/2019 Hâkim755 ESAS NU : 2018/6757 KARAR NU : 2019/2131 Y A R G I T A Y İL A MI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Ankara 4.İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 20/04/2018 NUMARASI :2018/7979-2015/938 DAVACI :Hami Mandıralı DAVALI :Evin Erkilet DAVA TÜRÜ : Şikayet Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının möüddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmişolmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü; Tarafların iddia savunmalarına dayandıklarıbelgelere temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının IIK.nun 366. ve IIUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA 14,00 TL onama harcı alındığundan başka... Devamını Oku...

 

Bozma ilamı örneği

T.C. YARGITAY 95. HUKUK DAİRESİ Esas Nu.                                    Karar Nu. ________                                  __________ 2009/5446                                  2010/4548 Y A R G I T A Y İL A M I MAHKEMESİ :Ankara 82. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ :12.06.2018 NUMARASI :2018/512-2018/189 DAVACILAR :1-Songül Ala (Kendi adına asaleten)Cumhur Ala ve Ela Ala’ ya vekaleten Vekil Av. Burak Doğan DAVALILAR : 1-Önder Özkan 2-Yılmaz Akar 3-Yıldırım Ala Vekili Av. Tahir Yemez Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından temyiz edilmiş, davalılar vekilince duruşma istenmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kâğıtlar okundu gereği... Devamını Oku...

 

Temyize karşı cevap sunulması

YARGITAY İLİGİLİ HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE …………. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE, DOSYA NO : TEMYİZ DİLEKÇESİNE CEVAP VEREN (DAVACI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVALI) : DAVA KONUSU : Davalının …/../….. tarihli temyiz dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir. CEVAPLARIMIZ : 1. :…… … Sulh Hukuk Hakimliğinin …./… Esas ve …./. Karar sayılı ilamı usul ve kanuna uygudur. Şöyle ki; Mahalli mahkeme gerekli olan inceleme ve araştırmalarda bulunarak, (taşınmazın konumu, yapısal özellikleri, kullanım biçimi, emsallerin durumu, ekonomik esaslar ve Yargıtay İçtihatlarını) doğru bir şekilde karar vermiştir. Bu nedenle gerek delil tespiti gerekse delillerin davaya uygulanmasında herhangi bir uygunsuzluk söz konusu değildir. 2. Diğer taraftan Mahalli mahkemenin dikkate alarak davaya uyguladığı emsaller gerçektir. Mahkemeye delil olarak sunulan emsaller tamamen gerçek durumu... Devamını Oku...

 

Tahliye davası

…………….. NÖBETÇİ İCRA TETKİK MERCİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Tahliye talebinden ibarettir İCRA DOSYA NO : OLAYLAR : 1. …………. İli,…….. İlçesi, ………………Mh. ../… ………../…………….. adresinde bulunun mecur müvekkilim tarafından davalı …………………….’e …/…./…….. kira başlangıç tarihli sözleşme ile kiralanmıştır. 2. Davaya konu mecurun …………yılı aylık kira bedeli ………………….TL, ……….. yılı aylık kira bedeli ise ……………….TL dır. Davalı müvekkilime kira parasından ……. yılı için toplam ödemesi gereken ………………..TL dan …………………TL yi ödemiş bakiye …………….TL yi ödememiş, …………. yılı …………………. dönemi için yedi aylık ödemesi gereken ………………..TL den ……….TL yi ödemiş ……………………TL yi ödememiş olup ödenmeyen... Devamını Oku...