Öz sermaye tespiti

……………… …ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA,
ÖZ SERMAYE TESPİTİ
TALEBİNDE BULUNAN :
VEKİLİ :
KARŞI TARAF : Hasımsız
DAVA KONUSU : Öz sermaye tespiti talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilim olan …….Ticaret Sicil Müdürlüğü ‘nün ………… sicil numarasında kayıtlı ……………………………….. ortaklar kurulu, …../…/……… tarihi itibariyle tüm aktif ve pasifleri ile yine ………. Ticaret Sicil Müdürlüğü ‘nün …………….. sicil numarasında kayıtlı ………………. …….. Şirketine devir olunması hususunda karar almıştır.
2. Karar örneği dilekçemiz ekinde sunulmuştur. Devir alan şirket ortaklar kurulu da aynı hususta karar almış,birleşme sözleşmesi ve borç ödeme taahhütnameleri imzalanmıştır.Müvekkilim şirketin …./…../…… tarihi itibariyle mevcut bilanço,gelir tablosu ve mizanı dilekçemiz ekinde sunulmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : TTK. ve ilgili sair mevzuat
SUBUT DELİLLER : Bilançolar, gelir tablosu, mizan, ticari defter ve her türlü delil.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, Müvekkilim şirketin öz sermayesinin anılan şirkete devir olma işlemine esas alınmak üzere bilirkişiler marifetiyle tespit edilmesini talep ediyoruz.
……/……/….…
Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) ……yılına ait bilanço örneği,
3.) Mizan örneği.
%d blogcu bunu beğendi: