Onama ilamı örneği

T.C.
YARGITAY TARİH
72.Hukuk Dairesi                                                                                          02/06/2019
Hâkim755
ESAS NU : 2018/6757
KARAR NU : 2019/2131
Y A R G I T A Y İL A MI
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara 4.İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 20/04/2018
NUMARASI :2018/7979-2015/938
DAVACI :Hami Mandıralı
DAVALI :Evin Erkilet
DAVA TÜRÜ : Şikayet
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının möüddeti içinde temyizen
tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye
gönderilmişolmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü;
Tarafların iddia savunmalarına dayandıklarıbelgelere temyiz olunan kararda yazılı
gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve kanuna uygun
mahkeme kararının IIK.nun 366. ve IIUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA
14,00 TL onama harcı alındığundan başka harç alınmasına yer olmadığına 12,06,2019
gününde oybirliği ile karar verildi .
Başkan                 Üye                   Üye               Üye                      Üye

Bir Cevap Yazın