Olağanüstü zamanaşımıyla iktisap

……. …ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI :
DAVACI VEKİLİ :
DAVALILAR :
DAVA KONUSU : Medeni Kanunun m. 713 hükmü gereğince olağanüstü zamanaşımı nedeniyle gayrimenkul iktisabı sonucu tescil talebinden ibarettir.
DAVA DEĞERİ :
OLAYLAR :
1. ……… ili ……….. ilçesi ……. köyü sınırları içerisinde …… mevkiinde bulunan yaklaşık ….. dekar büyüklüğündeki tarla müvekkilim …….. ………..tarafından yaklaşık …… yıldan beri ekilip biçilmektedir. Anılan tarla müvekkilimden önce babası ve dedesi tarafından da ekilip biçilegelmektedir.
2. Söz konusu tarla üzerinde gerek müvekkilimin dedesi ve babası gerekse müvekkilimin kendisinin zilyetliği hiçbir niza ve fasılaya uğramaksızın çok eskiden beridir devam etmektedir. Tarla bilindiği kadarıyla yaklaşık …. yıldan beridir müvekkilimin ataları ve müvekkilimin kendisi tarafından kullanılmakta olup tarlaya ilişkin her türlü vergiler müvekkilim ve onun dedesi ile babası tarafından eksiksiz olarak ödenmiştir.
3. Olayda Medeni Kanun m. 713 de belirtilen olağan üstü zamanaşımı yoluyla gayrimenkul iktisabının şartları gerçekleşmiş olduğundan iş bu tescil davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 713 hükmü ve ilgili diğer maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat
SUBUT DELİLLER : Vergi kayıtları, tanık, keşif, bilirkişi ve diğer her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıdan sayılan nedenlerle Medeni Kanun m. 713 hükmünün şartları gerçekleşmiş olduğundan …….. ili ……… ilçesi ……. köyü sınırları içerisinde ………. mevkiinde bulunan yaklaşık ….. dekar büyüklüğündeki tarlanın müvekkilim …….. ……… adına tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/……
Davacı Vekili
Av. ……. ……….
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği
2.) Vergi kayıtları
3.) Şahit listesi
%d blogcu bunu beğendi: