Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi tazminat

………… …ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI :
DAVACI VEKİLİ :
DAVALI :
DAVA KONUSU : Nişanın bozulmasından dolayı müvekkilimin uğramış olduğu manevi zararların karşılığı olarak ………………….- manevi tazminat talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilim ……………….. ile davalı ……………….. bundan … yıl önce …./…/……. tarihinde nişanlanmışlardır. Nişanlılık dönemlerindeki ilişkileri gayet iyi olmasına karşılık davalı …………… ortada hiçbir sebep yokken ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yaklaşık bir ay önce nişanı bozduğunu müvekkilim …………….’e bildirmiş bulunmaktadır. Bunun üzerine taraflar arasında karşılıklı tartışmalar yaşandığından ve birbirlerine karşı ağır sözler sarf edildiğinden nişanlıların tekrar bir araya gelmeleri de mümkün değildir.
2. Nişanın aileler arasında da resmen bozulmasından sonra, davalı Gerek nişan töreni yapılırken gerekse nişanlılık döneminde müvekkilim tarafından kendisine nişan hediyesi olarak verilen hediyeleri iade etmiştir. Ancak, söz konusu nişanın bozulmasından dolayı, müvekkilim, büyük bir psikolojik bunalıma girmiş, arkadaşları ve komşuları arasında küçük düşmüş, toplum içine çıkamaz hale gelmiştir.
3. Diğer taraftan davalı, müvekkilimle nişanı bozduktan kısa bir süre sonra bir başkası ile nişanlanmış ve bu durum müvekkilimi psikolojik yönden daha da etkilemiştir. Bu nedenle müvekkilim işlerine de devam edemez hale gelmiş, toplum içinde rencide olmuştur. Ortada hiçbir neden yokken ve tamamen davalının kusur nedeniyle bozulan nişan nedeniyle uğramış olduğu psikolojik bunalımları ve toplumda hissettiği baskıları birazcık olsun hafifletebilmek amacıyla iş bu manevi tazminat davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 121, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat
SUBUT DELİLLER : Tanık beyanları, Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması, Müvekkilime ait doktor raporları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
CEVAP SÜRESİ :
SONUÇ ve TALEP : Yukarıdan sayılan nedenlerden dolayı davamızın kabulü ile; davalının ortada hiçbir neden yokken nişanı bozmasından dolayı müvekkilimin uğramış olduğu manevi zararların karşılığı olarak ………………………… TL. manevi tazminatın dava tarihinden işleyecek kanuni faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ve yargılama masrafları ve ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği
2.) Doktor raporları
3.) Tanık listesi.

One thought on “Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi tazminat

Bir Cevap Yazın