Nafaka borcunun ödenmemesinden dolayı şikayet

……………….…. İCRA CEZA SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) : .
.
VEKİLİ : Av. .
.
SANIK (BORÇLU) : .
SUÇ : Nafaka Borcunu Ödememe
SUÇ TARİHİ : …./…../…..
ŞİKAYET KONUSU : ……………… Asliye Hukuk Hakimliğinin …../…./……. tarih ve ………/…E., ……………/…K. sayılı kararıyla, hükme bağlanan Nafaka Borcunu yerine getirmeyen davalının cezalandırılması talebinden ibarettir..
OLAYLAR :
1. Sanık ……………, müvekkilimin oğlu olup, bir evlat olarak bakıp gözetme borcunu yerine getirmediğinden dolayı hakkında açmış olduğumuz Yardım Nafakası davası sonuçlanmış ve davalı, Ankara …… Asliye Hukuk Hakimliğinin …./…/…….. tarih ve ……./…E., ………./…K. sayılı kararıyla aylık …………… TL.- nafaka ödemeye mahkum edilmiştir. Söz konusu karar kesinleşmiştir.
2. Gerek sözlü, gerekse yazılı ihtarlarımıza rağmen davalı, söz konusu nafakayı ödemeye yanaşmadığından dolayı, hakkında ………………. İcra Müdürlüğü …………./… E. Sayılı takip dosyasıyla başlattığımız icra takibi de sonuçsuz kalmıştır.
3. Sanık, icra emrini tebellüğ etmesine rağmen ve aradan yaklaşık bir buçuk ay geçmesine rağmen nafaka borcunu henüz ödemediğinden İcra ve İflas Kanunu m. 344 hükümleri gereğince cezalandırılması için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanunu m. 344 ve ilgili maddeleri, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : …………… Asliye Hukuk Hakimliğinin …../……/…….. tarih ve ……./…E., ………K. Sayılı ilamı, ………..İcra Müdürlüğünün …………/… Esas sayılı takip dosyası ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; Nafaka borcunu ödemeyerek İcra ve İflas Kanunu m. 344’de belirtilen suçu işleyen sanığını söz konusu hüküm gereğinde cezalandırılmasına, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı taraf olan borçlu üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/……
Alacaklı Vekili
Av. .
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) ……. Asliye Hukuk Hakimliğinin ……… tarih ve …../…E., …../…K. sayılı kararı,
3.) ………İcra Müdürlüğünün ……./… Esas sayılı takip dosyası

Bir Cevap Yazın