Muvaza dava dilekçesi

…. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE,
(İHTİYATİ TEDBİR KARARI VARDIR)
DAVACI :
DAVACI VEKİLİ :
DAVALI :
DAVA KONUSU : Davalılar arasında yapılan ../../….. tarihli satım sözleşmesinin muvazaalı olmasından dolayı butlanına karar verilmesi talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilim HA, köyde yaşamakta ve çiftçilik yapmaya yetecek kadar arazisi bulunmadığından ücretli olarak köydeki traktörleri kullanmaktadır. Uzun yıllar bu işi sürdüren müvekkilim, biriktirmiş olduğu parayla bir traktör almaya karar vermiş ve durumu amcası olan Davalı XXX’ ye söylemiştir. Davalı XXX’ de kendisinin çiftçi olduğunu ve çiftçilik belgesinin bulunduğunu, çiftçilik belgesi bulunanlara traktör fiyatının yarısının devlet tarafından karşılandığını söylemiştir.
2. Bunun üzerine müvekkilim, davalı XXX’ nin kendisi alıyormuş gibi satım sözleşmesi yapmasına izin vermiş ve traktör satım işleri ile uğraşan diğer davalı YY ile …/…/….. tarihinde yapılan satım sözleşmesi ile traktörü alınmıştır. Her ne kadar satım sözleşmesinde alıcı olarak davalı XXX gözükse de traktörün ruhsat devir işlemlerindeki masraflar da dahil olmak üzere tüm bedeli müvekkilim HA tarafından ödenmiştir.
3. Aradan belli bir süre geçtikten sonra müvekkilim ile davalı XXX’ nin bir olaydan dolayı araları açılmış ve davalı XXX, traktörün kaydının kendi adına olduğunu ileri sürerek, traktöre el koymaya çalışmıştır.
4. Ancak, yukarda da belirttiğimiz üzere davalılar arasında yapılan satım sözleşmesinde asıl alıcı müvekkilim HA’ dir. Bu nedenle davalılar arasındaki satım sözleşmesinde davalı XXX’ nin traktör alım satımıyla uzaktan ya da yakından hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi, davalının zaten kullanmakta olduğu bir traktörü de bulunmaktadır. Müvekkilim, traktör bedelinin bir kısmının devlet tarafından karşılanacağını bildiği için alıcı olarak çiftçilik belgesi sahibi olan amcası XXX’ yi göstermiştir. Bu itibarla, söz konusu satım sözleşmesinde asıl alıcı müvekkilim HA olduğundan yapılan satım sözleşmesi de muvazaalı olarak yapılmıştır.
5. Davalılar arasında yapılan satım sözleşmesinin muvazaalı olmasından dolayı muvazaalı sözleşmenin butlanına ve müvekkilimin söz konusu satım sözleşmesindeki asıl alıcı olduğunun tespitine yönelik karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Borçlar Kanunun m. 18 ve ilgili maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : Traktör ruhsatı, alacak senedi, bilirkişi, tanık ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
CEVAP SÜRESİ :
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile, öncelikle söz konusu traktörün bir üçüncü kişiye devrine engel olunması amacıyla sicildeki kaydına tedbir konulmasına, davalılar arasında yapılan muvazaalı satım sözleşmesinin iptaline, satım sözleşmesinin asıl alıcısının müvekkilim olduğunun tespitine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/……
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,

Bir Cevap Yazın