Muhafaza talebi

 …. İcra Müdürlüğüne
Dosya No : ….
Talebin Konusu : Muhafaza Talebi
Müdürlüğümüzün yukarıda adı belirtilen numaralı dosyasındaki haczedilen ve muhafaza altına alınmamış olan malların muhafaza altına alınmasını talep ederim.
….
Alacaklı Vekili
Av…..

Bir Cevap Yazın