Muhafaza talebi

 …. İcra Müdürlüğüne

Dosya No : ….

Talebin Konusu : Muhafaza Talebi

Müdürlüğümüzün yukarıda adı belirtilen numaralı dosyasındaki haczedilen ve muhafaza altına alınmamış olan malların muhafaza altına alınmasını talep ederim.

….
Alacaklı Vekili
Av…..

Bir Cevap Yazın