Müdahalenin meni

ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE
DAVACI :
VEKİLİ : Av.
DAVALI :
K O N U : Meni Müdahale ve ecri misil talebinden ibarettir.
OLAYLAR : 1- Vekil eden kendi ve ailesinin ihtiyacına binaen / / tarihinde Ankara ili Yenimahalle ilçesi 3 /ANKARA Adresinde bulunan ait meskeni satın alarak tescil işlemini yaptırmıştır. Tapu kayitları aleni olup Tescil tarihinde vekil eden iktisap tarihinde tapu sicilini tetkik etmiş ve tapu üzerinde herhangi bir kısıtlayıcı kayıt bulunmadığını bir şerh olmadığını tespit ederek mecuru iktisap etmiştir.
2- Vekil eden ihtiyacına binaen aldığı meskene bir an önce yerleşmek için tahliye taahhütnamesi talep etmiş ve dairenin önceki maliki tarihinde boş olarak teslim ve taahhüt edeceğini taahhüt etmiştir.
3- Önceki malik taahhüt ettiği tarihte meskeni tahliye etmemesi üzerine borçlu aleyhine tebliğ edilerek kesinleşmiştir.
4- Fakat davacı yan takibe itiraz etmiş ve dava Ankara
Davalının yaptığı itiraz tetkik mercii tarafından kabul görmüş ve davalının itiraz dosyasında ki tutanaklarında ki ikrarları ve mahkeme kararında kiracı sıfatı taşımadıkları açıkça belirtilmiştir.
Davalının vekil edenin mecurunu fuzuli olarak işgal ettikleri; mahkeme de yaptıkları ikrar ve mahkeme hükmü gereğince kiracı olmadıkları sabittir. Davalının işgali nedeniyle vekil eden büyük zarar görmüştür ve görmeye devam etmektedir. Bu nedenle bütün tazminat haklarımızı saklı tutmaktayız.
6- Vekil edenin satın aldığı meskenin bu günkü rayiç kirası aylık .-TL.dır. Yaklaşık yıla yakındır vekil edenin mecurunu işgal eden davalı aylık kira bedeli karşılığı .-TL. vekil edene ecri misil ödemesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu sebeple davalıdan ecri misil talebimizde mevcuttur.
7-Yukarıda arz ve izah edildiği üzere davalının mahkemede ki ikrarı ve mahkeme hükmünce de sabit bulunan işgaline son verilmesi ve bu işgal nedeniyle ecri misil amacı ile sayın hakimliğinize müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : İlgili yasal mevzuat
DELİLLER : Tapu kaydı, Tahliye taahhütnamesi, Ankara E. say.dosyası; keşif, bilirkişi incelemesi ve her türlü kanuni delil.
NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle; bütün tazminat taleplerimiz saklı kalmak üzere vekil edenin mecurunu işgal eden davalının müdahalesinin menine ve aylık .-TL.dan bu güne kadar .-TL. ecri misile, mecurun vekil edene boş olarak teslim edilmesine, yargılama masrafları ile Avukatlık vekalet ücretinin de karşı taraftan tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.
Davacı Vekili
Av.

Bir Cevap Yazın