Muayen mal vasiyetinin tenfizi

…………… …SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI :
DAVACI VEKİLİ :
DAVALILAR :
DAVA KONUSU : Vasiyetnamenin Tenfizi talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Muris ………………….., …/…/…… tarihinde vefat etmiş ve geriye kanuni mirasçı olarak ta oğulları ………………… ile ……………………….. ve eşi ………………………………. kalmış bulunmaktadır. Muris, …………………………………….’in .……….. … Noterliğinin ……/…../…….. tarih ve ………… yevmiye numaralı vasiyetnamesi ……………….. Sulh Hukuk Hakimliğinin …/…/…… tarih ve …./… Esas …../… Karar sayılı kararı ile açılarak okunmuştur.
2. Vasiyetnamenin açılmasından sonra davalılar, müvekkilim lehine vasiyetnamede muayyen mal vasiyeti yapıldığı için vasiyetnamenin iptali için …………… Sulh Hukuk Hakimliğinde açtıkları …/…/………. tarih ve ……/… Esas ve ………………/… Karar sayılı davada, yargılama sonunda dava red.dolunmuş ve karar da kesinleşmiştir.
3. Bu durumda muris tarafından yapılan vasiyetname kesinlik kazanmış bulunmaktadır. Ancak söz konusu vasiyetname de müvekkilim lehine muayyen mal vasiyetinde bulunulduğunu ………………….. Sulh Hukuk Hakimliğinin ../…/……. tarih ve……./… Esas …../… Karar sayılı kararı ile öğrenmiş bulunmaktayız.
4. Bu itibarla Müvekkilimin lehine bulunulan muayyen mal vasiyetinden payına düşen miktarı alabilmesi için Medeni Kanunun 550. maddesi ve devamı maddeleri gereğince iş bu vasiyetnamenin tenfizi davası açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 550 ve ilgili diğer maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : Veraset ilamı, ………….. Noterliğinin …/…./…….. tarih ve …………….yevmiye nolu vasiyetnamesi, …………….Sulh Hukuk Hakimliğinin …/…./…… tarih ve ../… Esas ……/… Karar sayılı kararı, …………. Sulh Hukuk Hakimliğinde açtıkları ../…/….. tarih ve ……./… Esas ve ………./… Karar sayılı kararı, Nüfus kayıtları, tanıklar ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile, ……………….. Sulh Hukuk Hakimliğinin …../…../……… tarih ve …../… Esas ……./… Karar sayılı kararı ve …………………. Sulh Hukuk Hakimliğinde açtıkları …/…./…… tarih ve ………./… Esas ve ……./… Karar sayılı kararının da dikkate alınarak …………….. Noterliğinin ……/…… tarih ve ………………yevmiye numaralı vasiyetnamesinin tenfizine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/……
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Veraset ilamı,
3.) Nüfus kayıtları,
4.) Veraset ilamı, ………….. Noterliğinin …../…./……. tarih ve ……… yevmiye nolu vasiyetnamesi,
5.) ………………. Sulh Hukuk Hakimliğinin ../…../……… tar.ih ve ……./… Esas ……/… Karar sayılı kararı,
6.) ………………… Sulh Hukuk Hakimliğinde açtıkları …/…/……….. tarih ve ……../… Esas ve ……../… Karar sayılı kararı

Bir Cevap Yazın