Muarazanın iskatın iptali

…………….….ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,
DAVACI :
DAVACI VEKİLİ :
DAVALI :
DAVA KONUSU : Muarazanın men’i talebinden ibarettir.
HARCA ESAS DEĞER :
OLAYLAR :
1. Müvekkilim, ………. . …………..,… nolu büfeyi ekte sunduğumuz …/…/…….tarihli kira kontratı ile .. yıllığına kiralamıştır. Halen kiracı olarak faaliyetine devam etmektedir.
2. Belediye, müvekkilimin kullandığı bu büfeyi ekte sunduğumuz ihale ilan belgesi ile üçüncü kişilere kiraya vermek istemektedir. Bu durumdan henüz haberdar olmuş bulunuyoruz. Bu hal Borçlar Kanunu’na ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun’a açıkça aykırıdır. Kiralayan mecuru kiracıya kullandırmak zorundadır. Müvekkilimin kira akdi devam ederken davalının başkasına kiraya vermek için ihale açması mümkün değildir.
3. Müvekkilim yasal olarak kiracı olduğundan, mecuru kullanan fer’i zilyet konumundadır. Bu hak özel hukuka dayalı kira ilişkisinden doğmaktadır. Davalı idare kamu gücünü kullanarak müvekkilimin fer’i zilyetlikten doğan hakkına sataşmada bulunmaktadır.
4. Müvekkilim kira akdinden doğan bütün borçlarını şimdiye kadar ifa etmiştir ve ifa etmeye de devam etmektedir. Kira kontratımız sona ermediği gibi idarece alınmış bir tahliye kararı ya da geçerli bir fesih bildirimi de söz konusu değildir. Mevcut kira kontratı ise …/…/……… tarihinde sona ermektedir. Kaldı ki, kira kontratının uzaması ihtimali de vardır.
HUKUKİ SEBEPLER : Borçlar Kanunu, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun ve sair yasal deliller.
SUBUT DELİLLER : Kira kontratı, ilan belgesi, kira makbuzları, faturalar ve. her türlü yasal deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davalı idarenin sataşmasının önlenmesi ile ileride telafisi olanaksız zararların ortaya çıkmasının önlenmesi bakımından ihalenin yapılmaması için dava sonuna kadar ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak arz ve talep ederim.
……/……/……
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) …/…/…….. tarihli kira kontratı,
3.) Kira ödeme makbuzları,
4.) İhale ilan belgesi..

Bir Cevap Yazın