Mirastan iskatın iptali talebi

………………… … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,
DAVACI (MİRASÇI) :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONUSU : Mirastan iskatın iptali talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilimin babası ………………, …/…../……. tarihinde ölmüştür.
2. Muris müvekkilimi mirastan ıskat etmiştir. Müvekkilimin payını ise davalı ………………………….. vasiyet etmiştir. Muris müvekkilimi borç ödemekten aciz olduğu için ıskat ettiğini açıkça vasiyetnamede belirtmiştir.
3. Ancak mirasın açıldığı …/…./……. tarihi itibariyle müvekkilimin borç ödemekten aciz vesikasının hükmü ortadan kalkmıştır. Diğer bir deyişle, müvekkilim tüm borçlarını ödemiştir. Bu nedenle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : MK.m. 510 md. ve ilgili tüm mevzuat
SUBUT DELİLLER : Veraset ilamı, tanık, vasiyetname, nüfus kayıtları ve yasal her türlü delil.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, duruşmanın yapılarak müvekkilim hakkındaki mirastan ıskatın iptaline karar verilmesini arz ve talep ederiz.
……/……/…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Veraset ilamı,
3.) Nüfus kayıtları örneği,
4.) Vasiyetname örneği.

Bir Cevap Yazın