Mirasta tereke tespiti talebi

………………SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI :
DAVACI VEKİLİ :
DAVALILAR : 1
DAVA KONUSU : Tereke tespiti talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilim ……………………….’in babası ………………, …/…./…….. tarihinde vefaat etmiş ve geriye mirasçı olarak ta müvekkilim ………………………………… ile annesi ……………………….ve Kardeşi …………………….. kalmıştır.
2. Bilindiği üzere müvekkilimi babası olan …………………………… kamuoyunun da tanıdığı üzere tüm Türkiye genelinde bir çok işyeri ve fabrikaları içine alan bir holdingin sahibiydi. Ancak, müvekkilimin babası vefaat ettikten sonra tüm mirası davalıların elinde olduğundan mirasının ne kadar olduğunu bilmemekteyiz.
3. Bu itibarla Müvekkilimin mirastan kendisine düşen orandaki payını alabilmesi için Medeni Kanunun 589. md maddeleri gereğince terekenin tespitini talep etme zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 589 ve ilgili diğer maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : Veraset ilamı, nüfus kayıtları, tanıklar ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile, müvekkilimin babası müteveffa ………………’in terekesinin tespitine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/……
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Veraset ilamı,
3.) Nüfus kayıtları

Bir Cevap Yazın