Mirasta iade dava dilekçesi

………………. … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONUSU : Murisin davalıya yapmış olduğu …………..-TL’nin iadesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilimin babası ……………., ../…/……. tarihinde ölmüştür.
2. Muris ölmeden hemen önce diğer mirasçılardan davalı ………………,…………………….-TL bağışta bulunmuştur. Bu durumu müvekkilim henüz öğrenmiş bulunmaktadır. Murisin davalıya böyle bir bağış yapmasında hiçi bir sebep bulunmamaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER : Veraset ilamı, tanık, banka hesap cüzdanı ve her türlü delil

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle davalının muristen almış olduğu ………………………………-TL’nin iadesine ve yargılama giderleriyle ücreti vekaletin karşı tarafı yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

……/……/……
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Veraset ilamı,
3.) Banka hesap cüzdanı.

Bir Cevap Yazın