Miras mukavelesinin iptali

…………….. … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,
DAVACI (MİRASÇI) :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONUSU : Miras mukavelesinin iptali talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilimin babası …………………., …/…./……. tarihinde ölmüştür.
2. Davalı ………………………., murisin ölmeden önce kendisiyle …/…./…… tarihinde miras mukavelesi yaparak ………… İli ………… İlçesi ………….Mevkiinde bulunan tapuda …… ada, …… parsel olarak kayıtlı arsayı kendisine verdiğini iddia etmektedir.
3. Söz konusu miras mukavelesi tehdit altında yapılmış olup iptali gerekmektedir. Bu nedenle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 503, m.557-558, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili tüm mevzuat
SUBUT DELİLLER : Veraset ilamı, tanık, miras mukavelesi, nüfus kayıtları ve yasal her türlü delil.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, …/…/……….. tarihli miras mukavelesinin iptaline ve yargılama masraflarıyla ücreti vekaletin davalı taraftan alınmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.
……/……/..…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Veraset ilamı,
3.) Nüfus kayıtları örneği,
4.) Miras mukavelesi.
%d blogcu bunu beğendi: