Miras defterinin tutulması

…………. …SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI :
DAVACI VEKİLİ :
DAVALI : Hasımsız
DAVA KONUSU : Medeni Kanun m. 590 Md. hükümleri gereğince Miras defterinin tutulmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilim ……………….’in babası …………………, …/…/…….tarihinde vefaat etmiş ve geriye mirasçı olarak ta müvekkilim …………………ile annesi ……………….. kalmıştır.
2. Bilindiği üzere müvekkilimi babası olan ……………………… kamuoyunun da tanıdığı üzere tüm Türkiye genelinde bir çok işyeri ve fabrikaları içine alan bir holdingin sahibiydi.
3. Müteveffa ………………………. alacak ve borçları ile geriye kalan malvarlığının karmaşık bir yapıda bulunmasından dolayı tüm mirasını tespit etmek mümkün görülmemektedir.
4. Bu itibarla, müteveffanın alacakları, borçları ve nihayet bırakmış olduğu malvarlığının tespiti amacıyla iş bu tereke defterinin tutulmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 590 md. ve ilgili diğer maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : Veraset ilamı, nüfus kayıtları, tanıklar ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile, müteveffa ………………………’in miras defterinin tutulmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği
2.) Vasiyetname fotokopisi
3.) Nüfus kayıtları
%d blogcu bunu beğendi: