Meraya el atmanın önlenmesi

………………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONUSU : Meraya el atmanın önlenmesi talebinden ibarettir.
DAVA DEĞERİ :
OLAYLAR :
1. ……………… mevkiinde, doğusu …………….Irmağı, batısı ………Tarlası, kuzeyi ……………. ve güneyi …………… ile çevrili meraya davalı köy tarafından tecavüz edilerek köy halkının faydalanması engellenmektedir.
2. Cumalı Köyü halkı bu meranın kendilerine ait olduğunu iddia etmektedirler. Daha önce ……… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …./…/…… tarih ve ……./…….. esas sayılı kararı ile …………. Köyü mera’dan men edilmiştir. Buna rağmen davalı köyün tecavüzü sürmektedir.
HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun, Mera Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Köy Kanunu ve yasal tüm mevzuat
SUBUT DELİLLER : ……………. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …./…./… tarih ve ……/………. esas sayılı kararı, keşif, bilirkişi raporu, tanık, hudutname, tapu kayıtları ve yasal her türlü delil.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, davalı köyün el atmasının önlenmesine ve yargılama masraflarıyla ücreti vekaletin davalı taraftan alınmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.
……/……/…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) ……. … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/…/….. tarih ve …../……. esas sayılı kararı,
3.) Tapu kayıtları örneği.

Bir Cevap Yazın