Kira parası

………… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,
İTİRAZ EDEN (KİRALAYAN) :
VEKİLİ :
KARŞI TARAF (KİRACI) :
KONU : …/…../.. tarih ve .:./……..
sayılı kira parasının yatırılma yerinin saptanmasına ilişkin karara itirazdan ibarettir.
OLAYLAR :
1. . Müvekkilimin …………………………… adresinde bulunan ve kiracı ………………….’nun halen oturmuş olduğu evi aylık ………………-TL karşılığında kiraya vermiştir.
2. Kiracı her ay kira parasını müvekkilimin evine gelip elden teslim etmiştir. Ancak son ay kira parasını postayla göndermiş olup müvekkilim kira parasını alamamıştır. Çünkü kira parası konutta ödemeli olarak gönderilmemiştir.
3. Kiracı, kira parasını alamadığım için mahkemenize başvurarak …../…../…….. tarih ve …/……. esas sayılı kararla kira parasının yatırılma yeri olarak Yenimahalle Ziraat Bankası Şubesini tespit ettirmiştir. Bu karar yerinde değildir. Çünkü müvekkilim felçli olup bankaya kadar gitmesi çok zordur.
HUKUKİ SEBEPLER : BK., HMK., ve yasal tüm mevzuat.
SUBUT DELİLLERİ : Kira sözleşmesi, ve yasal her türlü delil.
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz edilen hususlar dikkate alınarak mahkemenizin kira parasının yatırılma yeriyle ilgili …../…./…. tarih ve …./……. esas sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.
……/……/…
Kiralayan Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Kira sözleşmesi.

Bir Cevap Yazın