Kat malikleri kurul kararının iptali

……………….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALILAR :
KONUSU : Kat malikleri kurulu kararının iptali talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilim, …………… İli, …………… İlçesi, ………….Mahallesi, …………………….. Sokakta ……… ada ve ……….. parsel nolu apartmanın maliklerinden biridir.
2. Kat malikleri kurulu, …../…./…… gün ve ……../…… sayılı kararıyla ayartmanın bahçesine bir havuz yaptırma kararı almıştır. Zaten küçük olan bahçeye bir havuz yapılması apartmanın bahçesiz kalması anlamına gelecektir.
3. Bu nedenle yönetim kurulu kararının iptali için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : KMK.m.33 ve yasal tüm mevzuat.
SUBUT DELİLLER : Yönetim planı, tapu kayıtları, bilirkişi raporu, keşif, ……/…../…….. gün ve ………/…… sayılı kat malikleri kurulu kararı ve yasal her türlü delil
SONUÇ ve TALEP : Gerekli incelemeler yapılarak ………/…/……. gün ve ……../…… sayılı kat malikleri kurulu kararının iptaline ve yeniden karar alınması hususunda davalıların uyarılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.
……/……/20…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Yönetim planı,
3.) Tapu kaydı örneği,
4.) ../…../…….. gün ve ……/….. sayılı kat malikleri kurulu kararı,
5.) Yapı projesi.

Bir Cevap Yazın