Karşılıksız çek keşide için şikayet

…………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
ŞİKAYETÇİ : .
.
VEKİLİ : .
.
SANIK :
.
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suretiyle 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet
SUÇ TARİHİ : ../…/….. ve …/../……
TALEP KONUSU : Karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Sanık, şikayetçi müvekkilim toplam ……………………. TL.- (………..) meblağlı -……- adet çek keşide ederek vermiştir.
2. Müvekkilim tarafından söz konusu çekler, bedelinin tahsili için kanuni süresi içerisinde muhatap bankaya ibraz edildiğinde karşılığının bulunmadığı anlaşılmış ve gerekli işlem yaptırılarak karşılıksız şerhi çek arkasına işlenmiştir.
3. Çekin karşılıksız çıkmasını müteakip sanıkla irtibat kuran müvekkilim, çek bedelini ödemesi hususunda sanığı defaatle uyardığı halde çek bedeli bugüne kadar ödenmediğinden sanık hakkında şikayet zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : 3167 Sayılı Kanunun m. 16/I ve ilgili diğer hükümleri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : Çek suretleri ,banka kayıtları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle “Karşılıksız Çek Keşide Etmek” suçunu işleyen Sanık hakkında, gerekli tahkikatın yapılarak, cezalandırılması amacıyla aleyhinde Kamu Davası ikamesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/…
Şikayetçi Vekili
Av. .

Bir Cevap Yazın