Karar düzeltme (Yargıtay) örneği

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ÇORUM  301.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE
DOSYA NO :
KARAR DÜZELTME
TALEBİNDE BULUNAN :
VEKİLİ :
DAVALI :
VEKİLİ :
K O N U : Yargıtay .Dairesinin 2001/ Esas ve 2001/ sayılı kararının Düzeltilerek Kaldırılması ve mahkeme kararının bozulması talebinden ibarettir.
KARAR DÜZELTME
NEDENLERİ : 1- Sayın Dairenin Onama kararında davacı olarak tanıklar için yolluk ve davetiye giderlerinin yatırılmaması ve bu konunun kamu düzeniyle ilgili bulunduğu, bu yükümlülük yerine getirilmediği için mahkeme kararının onandığı belirtilmektedir.
2- Ancak tarafımızdan kaleme alınan Temyiz dilekçesinde bu konuda bir ihtilafın olmadığı fakat tarafların mevcut dinlenen tanıklarının beyanlarından da anlaşılacağı üzere evlilik birlikteliğinin bir daha kurulamayacak şekilde sarsıldığı, tarafların bir arada yaşamasının mümkün olmadığı, müşterek evi davalının terk ederek dönmediği davalı tarafın kusurlu olduğu sabittir. Bu hususlar temyiz dilekçemizde anılmasına rağmen bu husus gözden kaçırılarak tanık yolluğunun yatırılmaması sebebi ile kanımızca yanlış bir onama kararı tesis edilmiştir.
3- Yerel mahkeme takdirini kullanırken delilleri gereği gibi değerlendirmemiş ve bu sebeple yanlış karar tesis etmiştir. Dellillerin değerlendirilmesinde usule ve yasaya aykırılık söz konusudur. Yerel mahkeme evlilik birlikteliğinin temelden sarsıldığı ve tarafların bir araya gelmesinin mümkün olmadığı konusunda delilleri yeterli incelemeden karar tesis etmiştir. kaldı ki, davalı taraf vekil eden aleyhinde isnat ettikleri suçlamaları müsbet ve geçerli bir delille ispatlayamamış iddiaları askıda kalmıştır.
Yerel mahkemenin delilleri, inceleyip değerlendirdikten sonra takdirini kullanması yasa gereğidir.
4- Yerel Mahkeme delilleri eksik incelemesi sebebi ile uygun olarak değerlendirememiş ve kanımızca yanlış karar tesis etmiştir. Saydığımız sebeplerle sayın başkanlığınıza Kararın düzeltilmesi konusunda müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur.
NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; Dairesinin anılan kararının düzeltilerek kaldırılmasına ve yerel mahkemenin kararının bozulmasına karar verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.
Karar Düzeltilmesini Talep Eden Davacı Vekili

Bir Cevap Yazın