Karar düzeltme örneği

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ NA
SUNULMAK ÜZERE
…………… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA,
DOSYA NO : ……….
KARAR DÜZELTME
İSTEYEN SANIKI : .
VEKİLİ : .
KARAR DÜZELTME
NEDENLERİ :
1. ……….. Ağır Ceza Mh. …….. E. ……….. K.s. …./…./…… tarihli kararı ile neticeten müvekkilim ……………..’e …..sene …… ay …… gün hapis ve …………………TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
2. Mahkemece verilen karar Yargıtay … CD …tarihli ……/ … E. ………../ K.s. ilamı ile onanmıştır. Mahkemenin vermiş olduğu ceza miktarı usul ve yasaya aykırı olup Yargıtay …….. Ceza Dairesinin onama kararı yanılgıya dayalıdır.
3. Müvekkilim yargılama aşamasında suçunu inkar etmemiş mahkemeyi yanıltmamış ve yardımcı olmuştur. Mahkeme, müvekkilimin suç işleme nedeninin müşteki ve arkadaşlarının haksız tahriki olduğu hususunu göz ardı etmiştir. Müvekkilim, ………… isimli şahsa asla sarkıntılık etmemiştir. Bu husus ……………. ‘ın …/../….. günlü emniyet ifadesinde aynen ” elini uzatıp ismini ……… veya …….. olarak ismini zikrederek bana hitaben nasılsın diye söyledi, ben de bu şahıslara ben sizi tanımıyorum diye aramızda konuşma geçiyordu, hastanemiz otoparkında olan ve hastane personeli arkadaşlar gelip bu şahıslara müdahale edip aralarında kavga çıktı.” demektedir.
4. Burada da görüldüğü gibi …………. isimli şahsa sarkıntılık edilmesi söz konusu değildir. Kaldı ki …………. müvekkilim hakkında şikayetçi dahi olmamıştır. Dolayısıyla müşteki ………… ‘ın müvekkilime saldırıp …../……/….. tarihli Adli Tıp raporunda belirtildiği gibi ….. gün iş ve gücünden kalacak derecede yaralaması müvekkilim lehine tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirmektedir.
5. Mahkeme aksi kanaatle müvekkilimi sarkıntılık etmekle suçlamış ve müştekinin müessir fiilini görmezden gelmiştir. Bu nedenle haksız tahrik hükümleri uygulanmayarak müvekkilime fazla ceza tayin edilmiş olup bu husus kesin bozma nedenidir. Bu nokta Yargıtay …. Ceza Dairesinin gözünden kaçmış olup Yargıtay kararının düzeltilmesi gerekmektedir.
6. Müvekkilim daha önce hiç suç işlememiş olup temyize konu kararda belirtilen suçu ise tahrik altında işlemiş, kendi halinde yasalara saygılı bir vatandaştır. Müvekkilime verilen cezanın müvekkilimin bu durumu nazara alınıp ertelenmesi veya paraya çevrilmesi gerekirken bu taleplerimiz mahkeme tarafından kabul edilmemiş olup bu husus da bozma nedenidir. Bu nokta da Yargıtay …….. Ceza Dairesinin gözünden kaçmış olup karar bu nedenle de düzeltilmelidir.
SONUÇ ve TALEP : Arz edilen hususlardan Ankara .. Ağır Ceza Mh. …./…./…. gün ……..-………… K.s. ilamının onanmasına ilişkin Yargıtay … Ceza Dairesinin …. tarih ……./ …E. ……/…K.s. ilamının kaldırılarak mahkeme kararının bozulması için talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ederim.
……/……/……
Sanık Vekili
Av. .
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.
%d blogcu bunu beğendi: