Karar düzeltme dilekçesi (danıştay)

DANIŞTAY …DAİRE BAŞKANLIĞI’NA
SUNULMAK ÜZERE
……….. …İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA,
DOSYA NO : …../……
KARAR DÜZELTME
İSTEYEN DAVACI : .
.
DAVACI VEKİLİ : Av. .
.
DAVALI : …… Büyükşehir Belediye ……
DAVALI VEKİLİ : Av…..
.
KARAR DÜZELTME
NEDENLERİ :
1. ……… İdare Mh. …./….. E. …../….. K.s …/…./….. tarihli kararı ile müvekkillerim tarafından açılan kamulaştırma kararının iptaline dair davanın reddine karar verilmiş, bu karar dairenizin …/…./……. gün …../……. E. …../…… K.s. ilamı ile onanmış ise de, temyiz nedenlerimizden hiç birisi irdelenmeden ve karşılanmadan verilen karar usul ve yasaya aykırıdır. Kamulaştırma işlemi temelinden sakattır.
2. Daha önceki bilirkişi raporlarında da açıkça yazıldığı gibi kamulaştırma kararı müvekkilim ………….’e tebliğ edilmemiştir. Bu husus mahkemenin gözünden kaçmıştır. Kamulaştırma kararının hak sahiplerine Noter vasıtası ile tebliği kanunun emir hükmü olup öncelikle kararın bu yönden bozulması gerekirken aksi kanaatle onanması karar düzeltme nedenidir.
3. Müvekkilime ait ……. ve ……. numaralı taşınmazlar kamulaştırıldığı halde davalı vekilinin de beyan ettiği gibi …… ve ……. numaralı taşınmazlar kamulaştırılmamıştır. Oysa ….. ve …… numaralı taşınmazlar kamulaştırılıp yıkıldığı takdirde …… ve …. numaralı taşınmazlar ile yol arasında arazinin eğimi nedeniyle …… metrelik bir kot farkı oluşmaktadır. Kamulaştırılan kısım haricinde kalan arsa ve evlerin hiçbir değeri ve kullanım imkanı kalmamaktadır. Davalının müvekkillerime ait arsa ve evlerin tamamını kamulaştırması gerekmektedir. Bu husus da davalının kabulü dahilinde olup ilk cevap dilekçesinde beyan edilmiştir. Bu nedenle de kamulaştırma işlemi kanuna aykırı olup iptali gerekirken aksi yönde verilen mahkeme kararının bozulması gerekirken zühulen onanmıştır.
4. Davalı vekili ayrıca kamulaştırma dışı kalan miktar yönünden müvekkillerime arsa tahsisi çalışması yapıldığını aynı dilekçede beyan etmiş olmasına rağmen aradan geçen ….. yıla rağmen bu hususta bir işlem tesis edilmemiştir. Bu nedenle kamulaştırma işlemi iptal edilmediğinde kamulaştırma dışı kalan miktar arsa ve ev kullanılamaz duruma gelecektir. Bu yönden de karar bozulmalı iken onanması hatalıdır.
5. Mahkemece daha önce alınan iki bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazların plan kapsamında kalmadığı belirtilmiş, son alınan raporda ise dava konusu taşınmazların plan kapsamında kaldığı beyan edilmiştir. Alınan bu rapora tarafımca itiraz edilmiş ve ilk iki rapor ile son rapor arasında çelişki bulunduğundan bu çelişkinin ortadan kaldırılması istenmiştir. Mahkemece bu çelişki ve itirazımız kabul edilmemiş, hiçbir gerekçe gösterilmeden itirazımız reddedilmiş ve mevcut çelişki ortadan kaldırılmamıştır. Bu nedenle de kararın bozulması gerekirken onanması hatalıdır.
6. Davalı idare savunmasında dava konusu taşınmazların plan dahilinde olduğu için kamulaştırıldığını iddia etmiş, mahkeme ise gerek 1/5000’lik Nazım Plan ve gerekse 1/1000’lik uygulama imar planlarını dosyaya celp etmemiş ve onay tarihlerini araştırmamıştır. Bu eksiklik de davanın esasına müessir olup bozma nedeni olduğu halde karar onanmış olup bu husus da karar düzeltme nedenidir.
7. Dava sadece kısmen yol kapsamında kalan arsa üzerindeki evin yıkım işleminin iptali olarak görülmüş ve karara bağlanmıştır. Oysa davamız kamulaştırma işleminin yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle iptalidir. Sadece müvekkile ait evin yol planı içerisinde kaldığından bahisle işlemin diğer sakat unsurlarına hiç değinilmemesi,bu yöndeki itirazlarımızın incelenmemesi,göz ardı edilmesi bu eksiklikler nedeniyle mahkeme kararının onanması zühule dayalı olup karar düzeltme nedenidir.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen ve inceleme sırasında re’sen tespit edilecek sair hususlardan …………… İdare Mh. …./…./…… tarih ve ……./….. E. …../……. K.s ilamının ONANMASINA dair dairenizin …/…/…. tarih …../…… E. …../…… K.s ilamının kaldırılarak mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesini arz ederim
……/……/….
Davacı Vekili
Av. ..
1.) Onanmış vekaletname örneği.

Bir Cevap Yazın