Kamulaştırmada ferağa icrar dilekçesi

…………… …. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI :
DAVACILAR VEKİLİ :
DAVALI :
DAVA KONUSU : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6. maddesi “c” bendine göre kamulaştırılan davalıya ait taşınmazın, aynı kanunun 17. maddesi gereğince müvekkilim idare adına tesciline karar verilmesi ile bu kararın tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesi talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. ……………………. İlçesi, ……………. sınırları içinde bulunan ve ……………… Üniversitesi Rektörlüğünün …./…./….tarih, ……………………….. sayılı kararı ile onanan ………… Üniversitesi Kampus Alanı kapsamında bulunun …… parsel, Müvekkilim Üniversite tarafından 2942 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde Takdir Komisyonunca takdir edilen bedel üzerinden kamulaştırılmıştır.
2. Kamulaştırma bedeli …………………., …/…./……. tarihli ……………………..Nolu hesaba yatırılmış ve serbest bırakılmış olup makbuz örneği ekte sunulmuştur.
3. Davalıya Kamulaştırma Kararı …/…/…….. tarihinde noter aracılığıyla tebliğ edilmiş olmasına rağmen, henüz müvekkilim adına tapu sicil müdürlüğünde ferağ işlemlerini ikmal etmemiştir.
4. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 17. maddesi “Tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karşı idari ve adli yargıya başvurulmadığı veya bu konuda açılan davaların kesin olarak sonuçlandığı ancak taşınmaz mal sahibinin ferağ vermediği hallerde takdir edilen ve arttırılan bedelin …….. yatırılarak ………. kamulaştırma usulüne uygun şekilde tamamlanmış ise taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verir” hükmünü getirmiştir. Söz konusu taşınmazın maliki, tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karşı gerek adli gerekse idari yargıya başvurmamıştır. Ayrıca taşınmazın idare adına tescili için ferağ işlemi de yaptırmadığından iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : Kamulaştırma evrakı, Banka Makbuzu, Keşif, Bilirkişi incelemesi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davanın kabulü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 17. maddesi gereğince …………….ili………… İlçesi, ……… Köy sınırları içinde bulunan ……parsel sayılı taşınmazdaki davalı hissenin müvekkilim idare adına tesciline ve yargılama giderleriyle ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
…/…./….
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Kamulaştırma evrakı
3.) Banka makbuz örneği
%d blogcu bunu beğendi: