Kamulaştırma davasında cevaba cevap dilekçesi

ANKARA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,
DOSYA NO :
CEVABA CEVAP VEREN
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
VEKİLİ :
CEVAPLARIMIZ :
1. Davamız yasal süresi içerisinde açılmıştır.
2. Müvekkilim tarafından tezyidi istenilen bedel asla fahiş olmayıp müvekkilimin kamulaştırılan taşınmazının rayiç değeridir. Bu bedel hayatın olağan akışına, taşınmazın yeri ve konumuna göre az bile kalmaktadır. Kamulaştırılan taşınmaz tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ankara’nın en fazla rant getiren, pahalı ve güzide bir semtindedir. Bu nedenle davalının talep edilen bedelin afaki ve fahiş olduğu iddiası yerinde değildir.
3. Müvekkilimin davalı idareye taşınmazının kamulaştırılması için bir başvurusu olmamıştır. Davalının bu husustaki beyanı kabul edilemez niteliktedir.
4. Müvekkilimin kamulaştırılan taşınmazdaki hissesi sadece kamulaştırılan miktar kadar olmayıp kamulaştırma nedeniyle müvekkilimin kamulaştırma dışı kalan taşınmazının değeri de azalmıştır. Değer takdiri yapılırken bu hususun da dikkate alınması gerekmektedir.
5. Davalı vekilinin iddiasının aksine müvekkilim kamulaştırılan taşınmazını kamulaştırma bedelinin çok üstünde bir fiyatla hem satabilir, hem de kat karşılığı olarak verebilirdi. Değer tespiti anında bu hususun da göz önüne alınmasını talep ediyoruz.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda yazılı nedenlerle davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederim.
…/…./….
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.
%d blogcu bunu beğendi: