İnfaz erteleme dilekçesi

…….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
İNFAZIN ERTELENMESİNİ İSTEYEN     :
VEKİLİ :
DAVACI :K.H.
MÜDAHİL :
SUÇ  : Sövme
VERİLEN CEZA : … ay … gün hapis
DAVA KONUSU : Cezanın infazının ertelenmesi talebidir.
İSTEM NEDENLERİ :
1) ……. Sulh Ceza Mahkemesinin …… tarih E. …. K. …… sayılı kararı ile müvekkil …. ay …. gün hapis cezasına mahkûm edilmiştir.
2) Temyiz ve tashihi karar safhalarında da onanan karar, …… tarihinde kesinleşmiştir. Müvekkilin cezası infaz safhasına gelmiştir.
3) ilişik belgeden anlaşılacağı üzere müvekkil bu arada üniversite imtihanlarının ilk aşama sınavına girmiş ve ilk aşama sınavını kazanmıştır. Önümüzdeki günlerde ikinci aşama imtihanlarına girecektir. Bu nedenle bu günlerde imtihanlara hazırlanmak zorundadır. Cezanın infazının ikinci aşama imtihanından sonraya bırakılmasında müvekkil açısından zaruret vardır. Aksi takdirde telafisi imkansız zararlar doğabilecektir.
SONUÇ : Yukarıda belirtilen nedenlerle cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.
Talepte Bulunan Vekili
EKİ: Onanmış vekâletname örneği.

Bir Cevap Yazın