Fazla çalıştırma ücretinin talebi

………………….. )  İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,
DOSYA ESAS NO. : ……….. DURUŞMA GÜNÜ: ……………..
YANITA YANIT VEREN
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALILAR : 1-
2-
İSTEM KONUSU : Davalıların yanıtlara yanıtlarımızın ve delillerimizin sunulmasıdır.
A-YANITLARIMIZ :
1.a-Davalı SSK Vekili, Davacı’nın …………. ve Ortakları İnşaat Müteahhitliği Ünvanlı  ………….. sayılı işyerine girişine ilişkin ………… giriş tarihli bir işe giriş bildirgesi verilmesini ve bu tarih itibari ile ……. gün hizmet bildiriminde bulunulduktan sonra ……………. tarihinde çıkış gösterilmesini, diğer davalıya ait minübüs işyerinde çalışması yolundaki savın gerçeği yansıtmadığına karine olarak görmesi, SSK’nın bu gidişe sigortasız işçi çalıştıranları ödüllendireceği, özendireceği bir anlayış ve eğilim içine gireceğini göstermektedir.
1.b-Davacı, işyerinden ……………. tarihinde ayrıldığına göre, zaman aşımının  geçtiği yolundaki savı anlamak olanaksızdır, ilgili madde kanımızca yanlış yorumlanmaktadır.
1.c-Kamu düzenini ilgilendiren bu tür davalarda, davalını çalışmasına ilişkin belgelerin verilip verilmediğini denetlemek SSK kurumuna da düşer kanısındayız. Ayrıca, davacı öteki işvereni şikayet ettiği halde kurumca denetime gelinmemiştir. Böyle bir anlayışta olan kuruluşun daha önce denetim yapması olanaklı mıdır?
1.d-SSK Kurumu’nun denetim yetersizliği ve isteksizliğinden bu gibi olaylar ortaya çıktığından, yargılama giderleri ile avukatlık ücretini öncelikle bu Kurumun hatta ilgisiz yetkililerinin ödemesi, hep işverenleri koruma anlayışlarına da uygun olur kanısındayım.
2.a-Davalı İşveren vekilinin savının tersine,vekil eden ………………., işveren …………….. ait ve ……………… hattında hâlâ ticari dolmuş olarak çalışmakta bulunan; ilk plaka Nosu  ……………., şimdiki plaka nosu …………. olan aynı dolmuşta ………….. tarihinde kiralayan olarak değil, şoför olarak çalışmaya başlamıştır.
2.b-Vekil eden, defalarca istemde bulunmuş okmasına karşın, davalı işveren her seferinde bu istemi ‘Söz, bir yıl sonra hallederiz “diyerek oyalama ve işine son vereceğini hisettirip korkutma yöntemi ile sigortasız olarak çalıştırmıştır.
2.c-Bu işin uzayacağını anlayan vekil eden ……………. tarihinden ……….. yılı yaz aylarına kadar 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 85. Maddesi uyarınca İsteğe Bağlı Sigortalı olarak çalışmış; daha sonra da 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasası’nın 79. Maddesi uyarınca halen isteğe bağlı sigortalı olarak çalışmaktadır………………….. günü, vekil eden sigorta hakkının verilmesini ısrarla isteyince, yıllardan beri korktuğu başına gelmiş ve iş akdi fesh edilmiştir.
2.d-Yıllardan beri sosyal güvencesiz çalışan, haksız fesih yolu ile işakdi fesh edilen bir çalışan bu hakkını artık özgürce ve korkusuzca arayabilecektir.
2.e-Zaman aşımı savının yersiz olduğu açıktır, kanısındayız.
B-DELİLLERİMİZ :
1-……….. İş Mahkemesi’nin …………… Esas Sayılı Dosyası (İstendi).
2-İşyeri İşçi Dosyası (İstendi ).
3-Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortalı Dosyası(İstendi).
4-Aylık ve Üç Aylık Bildirgeler, Ek Bildirgeler (İstendi).
5-…………… Vergi Dairesinden …………… No.lu ……………..’un Vergi kaydının başlangıç tarihinden itibaren muhtasar beyannamesi ( İstendi).
6-………….Sigorta Müdürlüğü’nden …………. ve …………… Plakalı aracın sicil dosyası (İstendi).
7-Tanıklar, Bilirkişi ve karşı tarafların sunacağı delilerden sonra ortaya çıkacak durum karşısında sunableceğimiz ek delil hakkımız saklı kalmak koşulu ile diğer yasal deliller.
C-SONUÇ VE İSTEM :
1-Toplanan delillerin ve yargılama sırasında ortaya çıkacak kanıtların değerlendirilmesi sonucu, …………….. tarihleri arasında sigortalılık süresinin saptanması; veya terditli olarak yine yapılacak duruşmalarda ortaya çıkabilecek durumların değerlendirilmesi sonucu zaman aşımı hususu ilgili mevzuata göre dikkate alınarak vekil edenin o kadarlık süre için sigortalılığına karar verilmesi,
2-İşverenin ödenmeyen sigorta primlerini cezalı olarak ödemesine hükmedilmesi,
3-Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı yana yükletilmesi hususlarını, vekil eden adına arz  ve talep ederim………….
Davacı Vekili :

Bir Cevap Yazın