Çocuk tesliminden kaçınma halinde şikayet

……..  İCRA CEZA HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI :
D. VEKİLİ :
SANIK :
KONUSU : ÇOCUK TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMA AYKIRI DAVRANAN
SANIĞIN HAPİSLE CEZALANDIRILMASI DİLEĞİDİR.
TAKİP DOSYASI :
AÇIKLAMASI :
1- ……………………………Mahkemesi’nin  Esas,  Karar  nolu  tarihli  kararı  ile  tarafların  müşterek çocuklarının  velayeti  ve çocukla şahsi münasebet tesisine ilişkin hususlar  karara  bağlanmıştır.  Bu  karar yukarıda belirtilen icra dosyasında takibe konularak şunlar talep edilmiştir:
…….
…….
…….
2- Takip kesinleşmiştir. Ancak sanık ilam hükmünü kendiliğinden yerine getirmediği  gibi  icra  yoluyla  ilamı  yerine  getirmek  de olası  olamamıştır. Şöyle ki:
…….
…….
…….
3- Sanığın   bu   eylemi  İİK.  25/a  ve  341.  maddelerine  göre  suç  oluşturduğundan,    sanığın   cezalandırılması   için   Mahkemenize başvurmak zorunda kaldık.
HUKUKİ SEBEP    : İİK. 344 ve ilgili yasa maddeleri.
DELİLLERİMİZ    : İcra takip dosyası, sair deliller.
SONUÇ           : Yukarıda açıklanan nedenlerle, sanığın eylemine uyan İİK.      339.      maddesi     uyarınca     HAPİSLE  CEZALANDIRILMASINA,  yargılama  giderleriyle vekalet ücretinin   sanığa  yüklenmesine  karar  verilmesini müvekkilim adına saygıyla dilerim..
Şikayetçi Vekili

Bir Cevap Yazın