Çocuk teslimi kararına aykırılığı şikayet

. …İCRA CEZA HAKİMLİĞİNE,

ŞİKAYETÇİ :

VEKİLİ :

SANIK :

SUÇ : Çocuk teslimi emrine aykırı davranmak

SUÇ TARİHİ : …/…./……

OLAYLAR :
1. Müvekkilim, sanık …………… ile Ankara … Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/…… tarihli ………… sayılı kararı ile boşanmış bulunmaktadır.
2. Müşterek çocuk Reyhan’ın velayeti mahkeme tarafından müvekkilime verilmiştir. Ancak müvekkilimin eski eşi …………………, kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen çocuğu teslim etmemekte ısrar etmektedir. Bu nedenle sanığın eylemi İİK.m.25/a ve m.341 hükmü gereğince suç oluşturmaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK.m.25/a, m.341 ve sair yasal deliller.

SUBUT DELİLLER : İcra takip dosyası, ….. … Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…../…. tarihli 1999/552 sayılı kararı ve her türlü delil.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerden dolayı, sanık ……………’in İİK.m.25/a ve m.341 gereğince cezalandırılmasını ve yargılama masrafları ile ücreti vekaletin sanıktan alınmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

…/……/200…
Şikayetçi Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.
2.) İcra takip dosyası örneği,
3.) ……. … Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…./……. tarihli ………. sayılı kararı.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir