Çocuk teslimi ilamına aykırı davranma

İCRA CEZA HAKİMLİĞİNE
Şikayetçi : ….
Vekil/leri : Av. ….
….
Sanık/lar : ….
….
Konu : Çocuk Teslimine İlişkin İlama Aykırı Davranan Sanıkların
Hapisle Cezalandırılması Dileğidir.
Takip Dosyası : …. İcra Müdürlüğünün; ##422İcra Dosya No
su## No’lu Dosyası
Açıklamalar : 1-‘nin   Esas,   Karar  nolu    .  . tarihli kararı ile tarafların  müşterek çocuklarının  velayeti ve  çocukla şahsi münasebet  tesisine   ilişkin  hususlar  karara  bağlanmıştır.  Bu  karar  yukarıda belirtilen icra dosyasında takibe konularak şunlar talep edilmiştir:
2-Takip  kesinleşmiştir.  Ancak  sanık/lar ilam hükmünü kendiliğinden yerine getirmediği gibi icra yoluyla ilamı yerine getirmek de olası olamamıştır. Şöyle ki:
3-Sanık/ların  bu  eylemi İİK. 25/a ve 341. Maddelerine göre  suç
oluşturduğundan, sanık/ların  cezalandırılması için Mahkemenize başvurmak zorunda kaldık.
Yasal Nedenler : İİK. 344 ve ilgili yasa maddeleri.
Deliller : İcra takip dosyası, sair deliller.
Sonuç : Yukarıda açıklanan nedenlerle, sanıkların eylemine uyan İİK.  339. Maddesi uyarınca HAPİSLE CEZALANDIRILMASINA/LARINA, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin sanık/lara   yüklenmesine   karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla dilerim.
Şikayetçi Vekili
Av…..

Bir Cevap Yazın