Cinsiyet değişikliği dava dilekçesi

………..…ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI : ……….. Müdürlüğü, ……./…………..
DAVA KONUSU : Cinsiyet düzeltilmesi talebinden ibarettir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilim …………, ………… İli …………İlçesi ………… mahallesi .. hane .. cilt …. sayfada nüfusa kayıtlıdır.
2. Müvekkilim kadın olduğu halde erkek olarak nüfusa yanlışlıkla yazılmıştır. Bu durum ekte sunduğumuz sağlık kurulu raporu ve tanık beyanlarıyla sabittir.
3. Müvekkilimin kadın olduğu halde yanlışlıkla erkek olarak nüfusa yazılması dolayısıyla işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : MK.m.40, Nüfus Kanunu m.46 ve sair yasal deliller.
SUBUT DELİLLER : Nüfus kaydı, sağlık kurulu raporu, tanık ve her türlü delil.
SONUÇ VE TALEP : Gerekli incelemeler yapılarak, müvekkilimin yanlışlıkla yazılan nüfus kaydının kadın olarak değiştirilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.
…/……/200…
Davaca Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Nüfus kaydı örneği,
3.) Sağlık kurulu raporu.

Bir Cevap Yazın