Ceza kararının kaldırılması talebi

………….. SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
İTİRAZ EDEN : ……..
VEKİLİ :
KARŞI TARAF :
KONU : ………… Belediyesi Belediye Encümenin ……………. tarih, ………… sayılı ceza kararına karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.
TEBELLÜĞ TARİHİ : …./…./……..
OLAYLAR :
1. Müvekkilim Banka tarafından inşa olunan ………. Projesi kapsamındaki …. ada, …. parselde yer alan ……. C No. ……. numaralı bağımsız  bölümün sahibi tarafından yapı kullanma izin bölgesine aykırı olarak teras kısmının çelik malzeme ile kapatıldığı gerekçesi ile, müvekkilim Banka hakkında 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine istinaden ve …………. tarihli tutanak uyarınca ………….-TL.sı para cezası tahakkuk ettirilmiştir..
2. Söz konusu bağımsız bölüm …/…/…… tarihinde Gayrimenkul Satış ve Borçlanma Sözleşmesi uyarınca ……… isimli şahsa satılmış ve ../…/…….. tarihli Teslim Tutanağı ile de söz konusu taşınmaz adı geçene teslim edilmiştir.
3. Söz konusu taşınmaz Banka  kredisi ile satıldığından, ödeme şartlarına bağlı olarak henüz tapu devri yapılmamıştır. Belediye Başkanlığınca tespit edilen imar mevzuatına aykırılık Bankamız tarafında değil, fiilen taşınmazı kullanan ve sahibi olan şahıs tarafından yapılmıştır. Kaldı ki, taşınmazın asıl sahibi olan ………… tebligat yapılmamıştır. Oysa Encümen kararı kendisine de tebliğe edilse idi, konu dava aşamasına gelmeden çözülmüş olabilirdi.
4. Suçların şahsiliği ilkesi ve İmar Kanunun 42. maddesinin, 1.cümlesinde yer alan, “İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine….” denilmek suretiyle, suçun faili, olarak izinsiz tadilatı yapan kişi gösterilmektedir. Bankanın söz konusu dükkanı, kredi sözleşmesi ile satmak ve daireyi satın alana teslim etmek suretiyle bina ile hiçbir ilgili kalmamıştır.
5. Maruz durum karşısında; Tesbit tarihinde Müvekkil Bankanın sadece kredi alacağının teminatı olarak ve kaydan tapuda adının kayıtlı olması, suçtan şahsen sorumlu bulunmaması nedeniyle, verilen cezanın kaldırılması hususunda karar verilmesini arz ederim.
……/……/2001
İtiraz Eden Vekili
Av. .
EKİ:
1.) Vekaletname Örneği,
2.) Encümen Kararı,
3.) Teslim Tutanağı ve Taahhütname

Bir Cevap Yazın