Ceza infazın ertelenmesi dilekçesi

…………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
İNFAZIN ERTELENMESİNİ
İSTEYEN (SANIK) : .
.
SANIK  VEKİLİ : .
.
DAVACI : Kamu.
MÜDAHİL : .
.
SUÇ : Hırsızlık.
DAVA KONUSU : Cezanın infazının ertelenmesi talebinden ibarettir.
TALEP NEDENLERİ :
1. Müvekkilim …………, ……… Asliye Ceza Mahkemesinin …………… tarih, ………….. Esas ve ………….. karar sayılı ilamı ile …. ay …. hapis cezasına çarptırılmıştır. Söz konusu karar tarafımızdan temyiz edilmiş ancak Yargıtay …… Ceza Dairesince onanmış ve ……….. tarihinde kesinleşmiştir. Müvekkilime verilen ceza, infaz aşamasına gelmiş bulunmaktadır.
2. Ancak müvekkilim, ekte de sunmuş olduğumuz doktor raporlarından anlaşılacağı üzere, hamile olup önümüzdeki birkaç gün içinde doğum yapacaktır. Cezanın, müvekkilim bu şekildeyken infaz edilecek olması hem doğacak olan çocuğun, hem de müvekkilimin hayatını tehlikeye sokabileceği gibi telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına neden olacaktır.
3. Bu nedenle müvekkilim hakkında iş bu infazın ertelenmesi talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; Müvekkilim hakkında kesinleşen ve infaz aşamasına gelen cezanın infazının CMUK. m. 399 hükümleri gereğince ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/200…
Sanık Vekili
Av. .
EK:
1.) Onanmış Vekaletname örneği
2.)Doktora Raporları

Bir Cevap Yazın