Cevap dilekçesi

………………….. (İŞ) MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA ESAS NO : ……….. DURUŞMA GÜNÜ :……………..

DAVAYA YANIT
VEREN DAVALI : ……………………………..

VEKİLİ :

DAVACI :

VEKİLİ : Av. ………………………..
KONUSU : Davaya yanıtlarımızın sunulmasıdır.

YANITLARIMIZ :
1) Davacının, vekil eden şirkette …………….. Sigorta Sicil Nosu ile çalışmakta iken ……………… tarihinde kendi dikkatsizliği, önlemsizliği emir ve nizamlara uymaması yüzünden kazalanması ve ……….. çalışma gücünü yitirmesi sonucu açılan bu davada, istenen tutarda aşırılık vardır. Kurumca, sigortalıya yapılan veya ileride yapılması gerekli bulunan her çeşit giderlerin toplamı ile gelir bağlanırsa bu gelirlerinin 506 Sayılı Kanun’un 22.maddesinde belirtilen tarifeye göre hesaplanacak sermaye değerleri toplamı, ancak sigortalının işverenden isteyebileceği miktarla sınırlı olmak üzere işverenden istenebilir. Huzurdaki davada istenilen tutar bunu aşmış bulunmaktadır. 506 Sayılı Kanun’un 26.maddesine aykırı talebin reddi gerekir.
2) Vekil eden şirketin, kazada doğrudan doğruya herhangi bir sorumluluğu yoktur. Çünkü, anılan iş kazası vekil eden işverenin kasdı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı bir davranışı olmadığı gibi, işverenin suç sayılabilir bir eylemi yüzünden de olmamıştır. Kurum müfettişi tarafından düzenlenen ve maden mühendisi olmayan bir müfettiş olması yüzünden eksik olması gayet doğal olan rapora dayanarak açılan bu davada işverenin emirlere, nizamlara uymadığı ya da işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği savı yerinde değildir. Hele işletmenin geri teknoloji ile çalıştığı savı, ülke gerçeklerini gözardı eden ve çalıştığı kurumun sigortalılarına ileri düzeyde hizmet verip vermediğini düşünmeden, işverenin gözündeki çöpü kolayca görme anlayışından başka bir şey değildir. Dünya standartlarına göre, ülkemizdeki yer altı işletme yöntemleri ile çalışan tüm maden işletmelerinde teknoloji geridir. Bu ulusal maden sanayimizi kuramamamızdan ve dünyada gelişmekte olan yeni teknolojiyi ülkemiz koşullarına uyduramamamızdan kaynaklanmaktadır. S.S.K.’nın yaptığı gibi, en yeni teknolojinin yarattığı yeni makine ve donatıyı dışarıdan alıp kullanabilirdi. Yeni teknoloji ile çalışamasa da vekil eden şirketin çalışmalarında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hükümlere hiçbir aykırılık yoktur.
İşverenin yanında çalıştırdığı kişilerin eyleminden ileri gelen dolaylı bir sorumluluğundan söz edebilmek için de işletmenin bir yer altı kömür işletmesi olması nedeni ile deneyimli maden mühendislerinden oluşan bir bilirkişi veya bilirkişi kurulu tarafından olayın ve olay yerinin incelenmesi gerekir kanısındayım. Deneyimli olması bir yana maden mühendisi olmayan bir müfettiş tarafından olay yerini görmeden yapılan denetim ile durumun belirlenmesi çok eksik, yanlış ve en önemlisi denetimde tarafsızlık ve nesnellik ilkelerine tamamen aykırıdır. Hele yer altı çalışma koşullarını bilmeden ve olay yerini görme gereği bile duymadan düzenlenen kurum müfettişinin raporuna dayanarak verilecek bir karar, yargının tarafsızlığına gölge düşürür ve adaletin yara almasına yol açar.
Yukarıda sayılan emirlere, nizamlara, işçi sağlığı ile ilgili hükümlere aykırılık durumları dışında kalan hallerde, S.S.K.26/1 maddesi gereğince kurumun işverenden isteme hakkının, işverenin kusurlu olması koşuluna bağlamıştır. İşverenin böyle bir kusuru olmadığına ve emirlere, nizamlara, işçi sağlığı ile ilgili hükümlere aykırılık da yukarıda açıkladığımız nedenlerle ve görevlendirilecek bilirkişi veya kişilerce de düzenlenecek raporlarla da ortaya çıkacağı gibi söz konusu olmadığına göre, davanın reddi gerekir.
Kurum sigortalısı deneyimli, yanında birkaç işçi çalıştıran ve kendisi ile birlikte yanında çalışanlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymasını sağlama görevi olan bir ustadır. Kaza, ocak içinde işçi dilinde tabanca denilen, gerçek adı martopikör olan ve madencilikte yıllardan beri kullanıla gelen bir kazıcı makine ile çalışırken usta …………………’in kendi dikkatsizliği, deneyimsizliği ve önlemsizliğinin bir sonucu olarak meydana gelmiştir. 84/8428 Sayılı Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’ün 42. Maddesi gereğince Fenni Nezaretçi tarafından hazırlanan Tahkimat Yönergesini ve tahkimat kurallarını hiçe sayarak kazaya neden olan sigortalının olayda ağır kusuru vardır. Ocakta tekniğine uygun bir tahkimatı zamanında yapmadığı için tavanın göçmesine ve dolayısıyla kendisinin de kazalanmasına neden olmuştur. Sigortalı işçinin yapılacak bilirkişi incelemesi sonucu ortaya çıkacak ağır kusuru oranında istenilen tazminattan da B.K. 43-44. maddelerine göre, indirim yapılması isteminde bulunuyoruz.
3) Sigortalının maluliyet derecesini huzurdaki dava ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kurum tarafından belirlenen ………. maluliyet derecesi yüksek olup buna ilişkin olarak 506 Sayılı yasanın 109. Maddesine göre, dava açılacaktır. Böylece gerçek maluliyet derecesi ortaya çıkmış olacaktır.
4) Vekil eden şirket sigortalı işçisine çeşitli zamanlarda paralar vermiş olup bu paralarında belgelenebildiği kadarı ile gerçek zarardan düşülmesi isteminde bulunuyoruz.

HUK. NEDENLER : 506 Sayılı Kanun, B.K., M.K. İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER : S.S.K .ve işyerindeki şahsi dosyalar, bilirkişi incelemesi ve tüm öteki yasal deliler.

SONUÇ : Haksız davanın reddini, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin karşı yana yüklenmesini vekil eden adına arz ederim. ……/……./…………

Davalı Vekili

One thought on “Cevap dilekçesi

Bir Cevap Yazın