Cevaba cevap dilekçesi örneği (idare)

…. … İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO :
CEVABA CEVAP VEREN
DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

CEVAPLARIMIZ :
1. Davalı idare vekili cevap dilekçesi ile müvekkilime …/…./…… tarih ve …. sayılı  yazı yazılarak tahsisin iptaline ilişkin işlemin kendisine bildirildiğini iddia etmektedir. Bu iddia hukuki bir temelden yoksundur. Çünkü, müvekkilime yazılan yazı incelendiğinde bu yazının tebliğ edildiğine dair hiçbir delil yoktur. Kaldı ki bu yazıda bildirilen adres müvekkilimin oturduğu adres değildir.
2. Mezkur yazıda müvekkilimin adresi ……………………………………… olarak yazılmıştır. Oysa müvekkilimin davalıya tahsis için müracaat ettiğinde bildirdiği adresi ……………. adresi olup, bu husus davalı tarafından dosyaya ibraz edilen dosyada açıkça görülmektedir.
3. Ayrıca müvekkilim tarafından davalı idareye verilen …/…/…….. tarihli İkametgah İlmühaberinde adresinin …………… olduğu açıkça görülmektedir. Yine dosyada mevcut …/…./…… tarih 341 sayılı ………. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kamulaştırma ve ………………………… Yazısında müvekkilimin adresinin ………………. olduğu beyan edilmiştir. Tüm bu hususlar davalının bilgisi dahilinde iken hukuka aykırı olarak tahsisin iptaline ilişkin işlemi müvekkilimle ilgisi olmayan bir adrese göndermiş ve tebliğ bile edilmeden müvekkilimin dava açma süresini geçirdiği iddia edilmiştir.
4. Bu nedenlerle müvekkilime yapılmış bir tebligat olmayıp müvekkilimin tapuya müracaatı ile olay öğrenilmiş olup dava süresi içerisinde açılmıştır. Dosyada mevcut belgelerden müvekkilimin kendisine tahsis edilen arsa üzerinde arsayı teslim alıp sözleşme imzalanmasından 2 yıl içerisinde inşaatın bin bir güçlükle bitirdiği ortadadır. Davalı vekilinin bu husustaki cevapları da hukuki dayanaktan yoksundur. Bu nedenlerle davamızın kabulüne karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili

Bir Cevap Yazın