Cevaba cevap dilekçesi ile delillerin ibrazı

………………  İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA ESAS NO. : ……….. Duruşma Günü: ………………..

YANITA YANIT VEREN
DAVACI :

VEKİLİ :
DAVALI :

VEKİLLERİ :

İSTEM KONUSU : Davalının yanıtına yanıtlarımızın ve ………………. günü yapılan duruşmada alınan arakara gereğince delillerimizin   sunulmasıdır.

YANITA YANITLARIMIZ :
A-USUL YÖNÜNDEN:
Vekil eden davacı ile davalı arasındaki ilişki, davalı işveren tarafından  davacı işçiye zorla kabul ettirilen ve … nolu işkanunu  ile 506 Sayılı Yasa’nın yaptırımlarından kurtulmak ve kaçmak için yapılan işveren ……… tarafından yapılan bir hizmet ilişkisidir.Anılan dolmuşta iki kişi vardiya usulü çalışmaktadır.
Karşı yanın tüm taksi ve dolmuş şoförlerinin bu şekilde çalışması savı ile bunu B.K.’nun 430. Maddesindeki komisyon ilişkisine benzetmesinin hiçbir dayanağı yoktur. Bu işin ……. Sayılı İş Kanunu’nun 5. Maddesinde sayılan ve anılan yasa kapsamı içinde olan işlerden de değildir.
Davalının vekil edenin …………….. No: ile Bağ-Kur’a isteğe bağlı olarak kaydını yaptırmış olmasını kendi nam ve hesabına çalıştığı ile ilişkilendirmesi dayanaksız ve yersizdir. Vekil edenin Bağ-Kur’dan istenecek bilgileri geldiğinde de durum sayın mahkemece takdir edilecektir.
Görev itirazı bu yüzden yerinde değildir ve reddi gerekir, kanısındayım.

B)ESAS YÖNÜNDEN:
Davalı işveren savlarında tamamen haksızdır. Vekil edeni yıllarca oyalamış, artık sigortasız olarak çalışmayacağını da anlayınca dayanaksız savlarla vekil eden işçiyi başından atmak istemektedir. …… Sayılı Yasadan doğan haklarının açıkca var olduğu, özellikle dava ya cevap dilekçesinde esas yönünden öne sürülenler değerlendirildiğinde manevi tazminatı da talep edilenden daha fazla hak etmiş olmaktadır Ayrıca, davalı işveren aşağıda  mahkemenize  adları sunulan tanıkların yanında, günlük giderlerde ……………-TL gibi  fazla miktar bildirdiği gibi, sözler söyleyerek vekil edene hırsızlık ve sahtekarlık olarak nitelendirilebilecek suçlamalarda bulunmuştu……. yıldan beri bu durumda olan bir işçiyi neden çalıştırdığı hususu açıklığa kavuşturulmalıdır.Bu durum işveren tarafından açıklanamadıkça buradaki savların dayanaksızlığı  kesinlik kazanacaktır,sanırım.
Davacı vekil edenin şu andaki çalıştığı iş yerindeki çalışma şekli, dava konusu işyeri ile ilgili durumu ortadan kaldırabilecek midir? Bu işyerinde işveren olsa,  işveren mi sayılacaktır?

C) DELİLLERİMİZ :
1-Vekil eden ……………’ın SSK Sicil Numarası ………….. ve Bağ-Kur Numarası………….’dır. Arakararda sigorta sicil numarası istenilmekle birlikte Bağ- Kur ‘daki dosyasının da istenilmesinde yarar vardır.
2-Davacının işyeri şahsi sicil dosyası,ücret bodroları, yıllık izin defteri ve iş akdinin feshi ile ilgili belgelerinin işverenden istenmesi ,
3-…………….. Vergi Dairesinden davacının aracı kullandığına dayanak oluşturacak Trafik Ceza makbuzlarından ……………a ait olanlarının istenilmesine,
4-TANIKLARIMIZ :

SONUÇ  VE İSTEM : Davaya yanıta yanıtımızın, dosya içeriğinde bulunan ve yeni istenilen delil ve tanıklarımızın da değerlendirilerek istemimiz gibi karar verilmesi hususunda arz ve istemimizi arz ederim.

Davacı Vekili
Av.

Bir Cevap Yazın